หน้าแรกกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร สื่อธรรมะ กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร

 

 

 

 

 

 


ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้
ต้นไทรมหัศจรรย์_นิทานสนุก_นิทานสอนใจ

   ทันทีที่กิ่งถูกตัดขาด
เหล่าสตรีแต่งกายด้วย
ชุดอันสวยงามก็พากัน
ออกมา

   สตรีเหล่านั้นแยกย้าย
กันปรนนิบัิติพวกพ่อค้า
นางละคนส่วนอีก ๒๕ นาง
ต่างแวดล้อมหัวหน้าพ่อค้า
โดยรอบ ในร่มแห่งต้นไม้
นั้น จนสำราญตามกัน

นิทานเด็ก_คลิปนิทาน_นิทานคุณธรรม

   ทันทีที่ตัดกิ่งไม้ทาง
ทิศเหนือ รัตนชาติต่างๆ
รวมทั้งเครื่องประดับ
เครื่องปูลาดและผ้าราคา
แพงก็พรั่งพรูออกมา
มากมาย

วีดีโอนิทาน_นิทานภาพ_นิทานภาษาอังกฤษ_นิทานวีดีโอ
  เหล่าพ่อค้าพากันขนสิ่งของ แก้วแหวนเงินทองต่างๆ
บรรทุกไว้ในเกวียนจนพอใจ
  ในขณะนั้น ความลุ่มหลงได้เข้าห่อหุ้มจิตใจพวกพ่อค้า
จนมืดดำ จึงชวนกันว่า
ต้นไทรวิเศษ_นิทานสอนใจ_นิทานเด็ก
  เหล่าพ่อค้าผู้ร่วมทาง บัดนี้ได้ถูกความหลงละโมบห่อหุ้มจิตใจจนมืดมิด กลับไม่เชื่อถ้อยคำตักเตือนของนายกองเกวียน พากันลับขวานหลายเล่ม แล้วเดินถือขวานเข้ามา เพื่อล้มต้นไทรนั้น

  ในครั้งนั้น พญานาคผู้
เป็นใหญ่ในนาคพิภพ
ใต้ต้นไทรใหญ่นั้น มอง
เห็นการกระทำของพวก
พ่อค้าโดยตลอด

นิทานเด็ก_คลิปนิทาน_นิทานธรรมะ
นิทานชาดก_ต้นไทรมหัศจรรย์นิทานชาดก_ต้นไทรมหัศจรรย์
  พญานาคจึงสั่งให้บริวารเตรียมทหารหุ้มเกราะ ทหารแม่นธนู และทหารโล่ มารวมพลเพื่อรอคำสั่ง
เหล่าทหารนาคหุ้มเกราะ ๒๕ ตน ทหารแม่นธนู
๓๐๐ ตน และทหารโล่อีก ๖,๐๐๐ ตน พากัน
เคลื่อนพลออกมาจากต้นไทรอย่างรวดเร็ว
  เหล่าพ่อค้าผู้ละโมบ ต่างถูกเข่นฆ่าจนหมดสิ้น เหลือแต่นายกองเกวียน ผู้ไม่โลภเพียงผู้เดียว

  หลังจากพวกนาคทำการ
สังหารพวกพ่อค้าผู้ละโมบ
หมดสิ้นแล้ว จึงได้พากัน
เข้ามาหานายกองเกวียน

ต้นไทรมหัศจรรย์_นิทานสอนใจ
   ฝูงนาคได้เก็บทรัพย์สมบัติทั้งหมดไว้ในเกวียนของพ่อค้า แล้วขับเกวียนซึ่งบรรทุกสิ่งของมีค่าทั้ง ๕๐๐ เล่มเกวียน และพานายกองเกวียนออกจากป่าใหญ่ ไปสู่นครพาราณสี จากนั้นฝูงนาคจึงอำลาพ่อค้ากลับสู่นาคพิภพของตนดังเดิม

 ด้วยความเป็นผู้รู้จักประมาณ
ไม่หลงต่ออำนาจตัณหา  จึง
ทำให้นายกองเกวียนสามารถ
รักษาชีวิตของตนไว้ได้ ทั้งยัง
ได้ทรัพย์สมบัติมากมาย  จน
กลายเป็นเศรษฐีในเวลาต่อมา

Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.
 
จบ
 
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ   
มหาวาณิชชาดก
 
:: สาเหตุที่ตรัสชาดก ::

....พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงพระปรารภ พวกพ่อค้าชาวพระนครสาวัตถี โดยพ่อค้าเหล่านั้นก่อนจะไปค้าขาย ได้ถวายมหาทานแด่พระศาสดา แล้วกราบทูลว่า ถ้าพวกตนกลับมาได้ จะกลับมาเข้าเฝ้าพระองค์อีก แล้วออกเดินทางไปกับเกวียน ๕๐๐ เล่ม

....ครั้นเมื่อถึงแดนกันดาร พากันหลงทางอยู่ในป่า ขาดน้ำขาดอาหาร เห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีพวกนาคยึดครองอยู่ ก็ชวนกันปลดเกวียนนั่งอยู่ที่โคนต้น พวกนั้นเห็นไทรใบเขียวชอุ่ม กิ่งไทรก็เหมือนอิ่มด้วยน้ำ จึงคิดกันว่า ในต้นไม้นี้ น่าจะมีน้ำอยู่ จึงพากันตัดกิ่งด้านทิศตะวันออก

....เมื่อตัดกิ่งขาด ท่อน้ำขนาดลำตาลไหลพรั่ง พวกนั้นพากันอาบพากันดื่ม แล้วพากันตัดกิ่งทางใต้ โภชนะมีรสเลิศต่าง ๆ ก็พรั่งพรูออกมา พากันบริโภค แล้วตัดกิ่งตะวันตก เหล่าสตรีผู้แต่งกายงดงาม พากันออกมาจากกิ่งนั้น พากันอภิรมย์กับหมู่สตรีนั้น แล้วตัดกิ่งทางเหนือ แก้ว ๗ ประการหลั่งไหลออกจากกิ่งนั้น พวกพ่อค้าพากันเก็บแก้วเหล่านั้นบรรทุก เต็มเกวียนทั้ง ๕๐๐ เล่ม กลับมาสู่พระนครสาวัตถี เก็บทรัพย์แล้ว จึงชวนกันมาเข้าเฝ้าพระศาสดา ทูลนิมนต์ถวายมหาทานในวันรุ่งขึ้น

....ครั้นเมื่อถวายมหาทานในวันรุ่งขึ้นเสร็จแล้ว ก็พากันให้ส่วนบุญแก่รุกขเทวดา ผู้ให้ทรัพย์แก่พวกตน พระศาสดาตรัสถามว่า พวกเธอให้ส่วนบุญแก่รุกขเทวดาองค์ไหน พวกพ่อค้าพากันกราบทูลเหตุที่พวกตนได้ทรัพย์ในต้นไทรแด่พระตถาคต

....พระศาสดาตรัสว่า พวกเธอมิได้ ลุอำนาจตัณหา เพราะเป็นผู้รู้จักประมาณจึงได้ทรัพย์ แต่ในครั้งก่อน พวกที่ลุอำนาจตัณหา เพราะไม่รู้จักประมาณ พากันละทิ้งเสียทั้งทรัพย์และชีวิต พ่อค้าเหล่านั้นพากันกราบทูลอาราธนา จึงทรงนำมหาวาณิชชาดกมาแสดงดังนี้

 
:: ข้อคิดจากชาดก ::
 

.....๑. ความโลภไม่รู้จักประมาณ มีแต่จะนำความเดือดร้อนมาให้

.....๒. การมีสติตั้งมั่น ไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำ ย่อมนำประโยชน์สุขมาให้

.....๓. คนเราต้องรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณ แม้แต่ต้นไม้ที่ให้ร่มเงา ก็ไม่ควรหักรานกิ่งก้านของต้นไม้นั้น เปรียบดังบุคคลย่อมไม่ทำร้ายผู้เป็นมิตร

 
 

Home  | นิทานชาดก