หน้าแรกกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร about us กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร

  การปัดกวาดเช็ดถู


                  ความสะอาดของสถานที่ตลอดถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในอาคารหรือสำนักงานเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึง
    คุณธรรมภายในของผู้เป็นเจ้าของ ว่ามีมากน้อยเพียงไร การรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องใช้
    ต่างๆ เป็นการยืดอายุการใช้งานของสิ่งต่างๆ ดังกล่าวนั้นด้วย และที่สำคัญคือ ทำให้อารมณ์ของผู้เป็นเจ้าของตลอด
    ถึงผู้มาเยือนผ่องใส ไม่หงุดหงิด ทำให้ใจสงบกลับเข้าศูนย์กลางกายได้ง่ายยิ่งขึ้น

   หลักการทำความสะอาด

               ๑ .ทำความสะอาดจากบนลงล่าง เช่น เพดาน หลังตู้ เป็นต้น
               ๒. ทำความสะอาดจากพื้นที่ยากไปสู้พื้นที่ง่าย เช่น ซอกมุม ใต้โต๊ะ เป็นต้น
               ๓. กวาดหรือถูไปในทิศทางเดียวกัน
               ๔. เลือกใช้อุปกรณ์กวาดและถูให้เหมาะกับงานและพื้นผิวที่จะทำ

การกวาดและการถูพื้น


   จะมีวิธีการกวาดถูอย่างไร?

   ๑. การเตรียม

           เตรียมร่างกาย โดยแต่งกายให้รัดกุม สะดวกและเหมาสมต่อการปฏิบัติงาน
           เตรียมอุปกรณ์ โดยเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ให้พร้อม

                  


  ๒. การปฏิบัต

        มีระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมดังนี้

  การกวาด

       ๑. ห้องหรืออาคารที่จะทำความสะอาดนั้นควรกวาด
           หยากไย่หรือฝุ่นผงจากข้างบนก่อน เช่น เพดาน
           หลังตู้ เป็นต้น
       ๒. ดูทิศทางลมควรกวาดไปทิศทางเดียวกับทิศทางที่ลม
           พัดไปการจับไม้กวาดสองมือ


การจับไม้กวาดสองมือ

การใช้นิ้วชี้บังคับทิศทาง

ระยะปลายไม้กวาดกับพื้น

       ๓. จับไม้กวาดบริเวณปลายด้าม ใช้นิ้วชี้บังคับทิศทาง
       ๔. ขณะกวาดออกแรงกดพอประมาณ กวาดไปข้างหน้า             ไม่ตวัดปลายไม้กวาดสูงจากพื้นเกิน 1 ฝ่ามือ เพื่อ             ป้อง กันฝุ่นฟุ้งกระจาย
       ๕. ควรมีการตักฝุ่นผงหรือขยะเป็นระยะๆ การใช้นิ้วชี้
            บังคับทิศทาง ระยะปลายไม้กวาดกับพื้น


   
   การถู
มีระเบียบวิธีการที่เหมาะสม ดังนี้

       
        ๑. จับไม้ถูให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้
            ไม้กระแทกตัวหากเกิด การสะดุดขึ้นมา (ดังรูป)             การจับไม้ถู ๓ แบบ

        


การจับไม้ถู ๓ แบบ
        ๒. ถูบริเวณที่ยากก่อน เช่น ซอกมุมและถูไปใน
            ทิศทางเดียวกัน ถูบริเวณที่ยากก่อน


ถูบริเวณที่ยากก่อน

 


         ๓. ขณะถูควรออกแรงกดพอประมาณแล้วดันไม้ถูไป
             ข้างหน้า การถูเป็นทีม


การถูเป็นทีม

   ๓. การเก็บงาน

           ๑. เคาะฝุ่นออกจากไม้กวาดเบาๆ แล้วเก็บในที่เก็บที่ปลอดภัยจากความเปียกขื้น เช่น ฝน ไอน้ำ น้ำค้าง เป็นต้น
           ๒. ไม่ควรวางไม้กวาดโดยให้ (ดอกหญ้า) กดกับพื้น เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อไม้กวาดได้
           ๓. ไม้ถูควรล้างให้สะอาดหลังใช้เสร็จ แล้วเก็บในที่เก็บให้เรียบร้อย
           ๔. ซักผ้าให้สะอาด นำไปตากให้แห้ง แล้วจัดเก็บไว้ในที่เก็บให้เรียบร้อย

 
 อานิสงค์ของการกวาดถูพื้น 
 
             เกิดอุปนิสัยรักความสะอาด จนส่งผลให้เป็นคนรักการรักษากาย วาจา ใจ
                 ให้สะอาดบริสุทธิ์ตามไปด้วย
             ผิวพรรณและจิตใจผ่องใสเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา
             เป็นคนละเอียดระบคอบ ประณีต ช่างสังเกต รู้จักวางแผนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
             เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
ที่มาของวัฒนธรรมชาวพุทธ
วัฒนธรรมการดูแลรักษาปัจจัย ๔
           งานของชีวิต            การจัดพับเก็บสิ่งของเครื่องใช้
วัฒนธรรมการใช้ปัจจัย ๔ ในชีวิตประจำวัน
           การปัดกวาดเช็ดถู
      การใช้อาคารสถานที่              การใช้ไม้ขนไก่และผ้าต่างๆ
           การใช้ห้องนอน
         การซัก-ตาก
         การใช้ห้องน้ำ (สุขา)          การล้างห้องน้ำ
         การใช้ห้องปฏิบัติธรรม
         การล้างจาน
         การใช้ห้องเรียน          การดูแลศาสนสมบัติและศาสนสถาน
         การใช้น้ำ  
         การใช้ไฟฟ้า
 
         การใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  
วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ
มารยาทชาวพุทธ
      การป้องกันดูแลตนเองเบื้องต้น
         มารยาทการยืน เดิน นั่ง นอน
         การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
         มารยาทการกราบและการไหว้
         หลัก ๘ ประการของการดูแลสุขภาพ          การกราบ (อภิวาท)
         การดูแลสุขภาพปากและฟััน          การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์
         การบำบัดรักษาเบื้องต้น          ระเบียบปฏิบัติในการสนทนากับพระภิกษุ
             มารยาทการรับประทานอาหารตามหลักเสขิยวัตร
             ศิลปะการอยู่ร่วมกัน และ ประโยชน์ของมารยาท
ศาสนพิธี

วัฒนธรรมชาวพุทธที่ปรากฎหลักฐานในพระไตรปิฎก