หน้าแรกกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร about us กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
 การดูแลสุขภาพปากและฟัน

การแปรงฟัน  

   
       การเลือกใช้อุปกรณ์

       แปรงสีฟัน

     
ขนแปรงควรนิ่ม ปลายมนจะได้ไม่ระคายเคืองต่อเหงือก
      ๒. แปรงสีฟันไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป จะเกิดอันตรายต่อเหงือก และฟัน ทั้งยังทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง
      ๓. ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันหากขนแปรงหมดสภาพ หรือใช้มาแล้ว ๓ เดือน
      ๔. ด้ามแปรงควรตรงตลอด จะช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง

      ยาสีฟัน
                 ยาสีฟันทุกยี่ห้อช่วยในการหล่อลื่นขณะแปรงฟัน ทำให้แปรงได้สะดวกขึ้น แม้ยาสีฟันบางยี่ห้อจะมีรสชาติ
       ถูกปาก แต่หากเกิดอาการแพ้ยาสีฟันนั้น ให้เลิกใช้ทันที (ยาสีฟันที่มีรสเย็นกลิ่นหอม ไม่ได้หมายความว่าจะช่วย
       ลดกลิ่นปากได้ ดังนั้นจึงควรเลือกยาสีฟันให้เหมาะสม)

     วิธีการแปรงฟัน (ดังรูป)
      
๑. บีบยาสีฟันจากส่วนท้ายของหลอดปริมาณพอเหมาะไม่มากเกินไป (ประมาณครึ่งหนึ่งของความยาว
        ของแนวขนแปรง)

              

         ๒. การแปรงฟันบน หงายแปรงเอียง ๔๕ องศา ขยับแปรงไปมาเล็กน้อย แล้วปัดขนแปรงลงล่างทั้งด้านนอก
  และด้านในของฟันทุกซี่

         ๓.  การแปรงฟันล่างให้คว่ำแปรงลงเอียง ๔๕ องศา ขยับแปรงไปมาเล็กน้อย แล้วปัดขนแปรงขึ้นบนทั้งด้านนอก
         และด้านในของฟันล่างทุกซี่
         ๔.  แปรงฟันบดเคี้ยววางแปรงสีฟันให้หน้าตัดขนแปรงอยู่บนฟันด้านบดเคี้ยว และถูไปมาทั้งฟันบน และฟันล่าง
         ๕.  บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด

 
  น่าเสียดายถ้าไม่รู้  
 
                
           
   การแปรงฟันที่ผิดวิธี นอกจากปาก และฟันจะไม่สะอาดแล้ว
                     ยังเป็นอันตรายต่อเหงือก และผิวเคลือบฟันด้วย
                 ควรแปรงลิ้น และเพดานปากทุกครั้งจะช่วยลดกลิ่นปาก
                 ควรไปพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพปาก และฟันทุก ๖ เดือน
                 แปรงฟันอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง (เช้า และค่ำหรือหลังรับประทานอาหารเช้า)
                 หลังแปรงฟันแล้ว อ่างล้างหน้า(ห้องอาบน้ำ) ต้องไม่มีคราบยาสีฟันเลอะเทอะ

       
ที่มาของวัฒนธรรมชาวพุทธ
วัฒนธรรมการดูแลรักษาปัจจัย ๔
           งานของชีวิต            การจัดพับเก็บสิ่งของเครื่องใช้
วัฒนธรรมการใช้ปัจจัย ๔ ในชีวิตประจำวัน
           การปัดกวาดเช็ดถู
      การใช้อาคารสถานที่              การใช้ไม้ขนไก่และผ้าต่างๆ
           การใช้ห้องนอน
         การซัก-ตาก
         การใช้ห้องน้ำ (สุขา)          การล้างห้องน้ำ
         การใช้ห้องปฏิบัติธรรม
         การล้างจาน
         การใช้ห้องเรียน          การดูแลศาสนสมบัติและศาสนสถาน
         การใช้น้ำ  
         การใช้ไฟฟ้า
 
         การใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  
วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ
มารยาทชาวพุทธ
      การป้องกันดูแลตนเองเบื้องต้น
         มารยาทการยืน เดิน นั่ง นอน
         การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
         มารยาทการกราบและการไหว้
         หลัก ๘ ประการของการดูแลสุขภาพ          การกราบ (อภิวาท)
         การดูแลสุขภาพปากและฟััน          การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์
         การบำบัดรักษาเบื้องต้น          ระเบียบปฏิบัติในการสนทนากับพระภิกษุ
             มารยาทการรับประทานอาหารตามหลักเสขิยวัตร
             ศิลปะการอยู่ร่วมกัน และ ประโยชน์ของมารยาท
ศาสนพิธี

วัฒนธรรมชาวพุทธที่ปรากฎหลักฐานในพระไตรปิฎก