หน้าแรกกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร about us กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร

  การใช้ห้องน้ำ (ห้องสุขา)


   มีระเบียบวิธีการใช้อย่างเหมาะสม ดังนี้

            ๑. ตรวจดูว่าใครอยู่ในห้องหรือเปล่าก่อนเข้าใช้
               ๒. ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง เพื่อป้องกันเศษดินที่รองเท้าเปื้อนพื้นห้องน้ำ
               ๓. ตรวจดูอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ เช่น ขันน้ำ ปริมาณน้ำที่จะใช้ชำระล้างมีบ้างไหม
               ๔. ควรราดน้ำลงไปในโถส้วมก่อน การถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ เมื่อถ่ายอุจจาระ ไม่ควรเบ่งแรงเกิน
                    ไป เพราะอาจทำให้เกิดโรคริดสีดวงทวารได้
               ๕. เปิดน้ำใส่ถังและเทน้ำตามทันทีขณะขับถ่าย เพื่อกลบเสียงและขจัดกลิ่น
               ๖. ใช้น้ำสะอาดในการชำระล้าง หลังการขับถ่าย พร้อมกับราดน้ำที่โถ และคอห่าน ให้สะอาดทุกครั้ง(หากพื้น
                   ไม่สะอาด ควรราดน้ำล้างให้สะอาดด้วย)
               ๗. เติมน้ำใส่ถังไว้ประมาณ ๓ ส่วน ๔ ของถัง แล้วคว่ำขันไว้ทุกครั้ง
               ๘. ก่อนออกจากห้อง(สุขา) ควรสำรวจดูความเรียบร้อยของห้องและเครื่องแต่งกายอีกครั้ง ควรล้างมือ
                   ให้สะอาดด้วยสบู่ทุกครั้ง ก่อนไปทำภารกิจอย่างอื่น


 
  น่าเสียดายถ้าไม่รู้ 
 

         ใช้น้ำให้ประหยัด (โถแบบตักราดจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่าแบบซักโครกหลายเท่าเพราะโถแบบ
             ชักโครกนั้นใช้น้ำ ประมาณ ๙-๑๓.๕ ลิตร/ครั้ง)
         เมื่อรับประทานอาหารควรเคี้ยวให้ละเอียด เพื่อช่วยให้กระเพาะย่อยได้ง่ายขับถ่ายได้ดี
         ควรรับประทานผักผลไม้เป็นประจำ เพื่อช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปได้สะดวกขึ้น
         ฝึกเข้าห้องน้ำให้เป็นเวลา อย่ากลั้นอุจจระปัสสาวะไว้นานๆ อย่าปล่อยให้ท้องผูกเพราะ
             ร่างกายจะดูดซึมสารพิษจากกากอาหารเข้าสู่กระโลหิตเป็นเหตุให้เดโรคร้อนใน,ปวดหัวเรื้อรัง,
             โรคระบบโลหิตเป็นพิษ ฯลฯ

ที่มาของวัฒนธรรมชาวพุทธ
วัฒนธรรมการดูแลรักษาปัจจัย ๔
           งานของชีวิต            การจัดพับเก็บสิ่งของเครื่องใช้
วัฒนธรรมการใช้ปัจจัย ๔ ในชีวิตประจำวัน
           การปัดกวาดเช็ดถู
      การใช้อาคารสถานที่              การใช้ไม้ขนไก่และผ้าต่างๆ
           การใช้ห้องนอน
         การซัก-ตาก
         การใช้ห้องน้ำ (สุขา)          การล้างห้องน้ำ
         การใช้ห้องปฏิบัติธรรม
         การล้างจาน
         การใช้ห้องเรียน          การดูแลศาสนสมบัติและศาสนสถาน
         การใช้น้ำ  
         การใช้ไฟฟ้า
 
         การใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  
วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ
มารยาทชาวพุทธ
      การป้องกันดูแลตนเองเบื้องต้น
         มารยาทการยืน เดิน นั่ง นอน
         การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
         มารยาทการกราบและการไหว้
         หลัก ๘ ประการของการดูแลสุขภาพ          การกราบ (อภิวาท)
         การดูแลสุขภาพปากและฟััน          การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์
         การบำบัดรักษาเบื้องต้น          ระเบียบปฏิบัติในการสนทนากับพระภิกษุ
             มารยาทการรับประทานอาหารตามหลักเสขิยวัตร
             ศิลปะการอยู่ร่วมกัน และ ประโยชน์ของมารยาท
ศาสนพิธี

วัฒนธรรมชาวพุทธที่ปรากฎหลักฐานในพระไตรปิฎก