จิตผ่องใสสุคติเป็นที่ไป

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2558

จิตผ่องใสสุคติเป็นที่ไป


            ท่านทานบดีทั้งหลาย ฝุ่นในเล็บมือมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับฝุ่นในแผ่นดิน ฉันใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์ที่ตายแล้วไปสู่สุคติก็มีประมาณน้อย ฉันนั้น การไปสู่สุคติจึงเป็นการยาก และเป็นที่ปราถนาของชนทั้งหลาย


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงหนทางการไปสู่สุคติไว้ว่า “ จิตเต อะสังกิลิฏเฐ สุคะติ ปาฏิกังขา เมื่อจิตผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่ไป ” จิตจะผ่องใสได้เมื่อใจระลึกนึกถึงบุญที่กระทำไว้ ใจจะนึกถึงบุญได้ ก็ต้องสั่งสมบุญบ่อยๆ ทั้งการให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และตามนึกถึงบุญบ่อยๆ จนเป็นอาจิณณกรรม 


            ท่านทานบดีทั้งหลาย บุคคลแม้มีทรัพย์ ยศ บริวาร หรือความเป็นใหญ่มากมายดุจพระเจ้าจักรพรรดิ ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า จะมีสุคติเป็นที่ไป แต่บุคคลผู้มีจิตผ่องใสอยู่เป็นนิตย์ แม้ในวาระสุดท้าย ก็ยังรักษาจิตใจให้ผ่องใสเอาไว้ได้ ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเป็นมนุสสเทโว คือเทพบุตรเทพธิดาตั้งแต่อยู่ในเมืองมนุษย์.

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ