ชาวพุทธที่แท้จริง

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2560

ชาวพุทธที่แท้จริง
 

หลักการสร้างความสุขในครอบครัว , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , ชาวพุทธที่แท้จริง , ชาวพุทธ , พุทธแท้

        เมื่อหยิบบันทึกคำสอนของหลวงพ่อที่เคารพรักมานั่งอ่านทบทวน เพื่อหาข้อมูลมาเขียนหนังสือ ก็ให้บังเอิญไปพบข้อความหนึ่งที่คิดว่า ควรจะนำมาลงให้อ่านกัน นั่นคือ "อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมลง" เพื่อที่ชาวพุทธจะได้ช่วยกันแก้ไขกันต่อไป

      หลวงพ่อท่านให้ข้อคิดไว้ว่า "พระพุทธศาสนาไม่มีวันเสื่อม มีแต่คนเรานี่แหละที่เสื่อมจากพระพุทธศาสนา"

             "สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เสื่อมก็คือ "คนพาล" ทั้งพาลภายนอกและพาลภายใน

           1) พาลภายนอก ได้แก่ คนที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา เขาจะนับถือศาสนาอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่เขามีจิตมุ่งร้ายคอยจ้องทำลายพระพุทธศา นา ในยามปกติก็พยายามกล่าวร้ายป้ายสีพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ว่าเลวอย่างนั้นอย่างนี้ หากเขามีโอกาสก็จะบิดเบือนคำสอนในพระพุทธศาสนาให้คนอื่นเข้าใจไขว้เขว คนพาลประเภทนี้คอยจ้องหาโอกาสทำลายพระพุทธศาสนาอยู่แทบจะทุกวันไป และก็มีจำนวนมากด้วย

         2) พาลภายใน ได้แก่ ชาวพุทธที่ไม่เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความคลางแคลงสงสัยในการตรัสรู้ของพระองค์ ไม่เคารพในพระธรรม คือ ไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างจริงจัง ไม่เคารพในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่เคารพในการฝึกสมาธิเพื่อทำให้จิตใจสงบ เมื่อขาดความเคารพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทุกประการดังกล่าวนี้เขาก็จะเป็นพาลภายในของพระพุทธศาสนา ตัวของเขาเองก็จะไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จากการเป็นชาวพุทธเลย

       เมื่อเป็นเช่นนี้นานไป เขาจะไม่เห็นคุณค่าในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น เมื่อคนพาลภายนอกเข้ามาทำลายพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการต่าง ๆ ก็จะไม่สามารถปกป้องพระพุทธศาสนาได้ เพราะตนเองก็ขาดความเคารพในพระศาสนาอยู่แล้ว เมื่อขาดความเคารพก็จะไม่มีใจในการศึกษาหาความรู้ให้ถ่องแท้ ดีไม่ดีตกเป็นเครื่องมือของคนพาลภายนอก มาบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาเสียเอง

       "พวกเราลองมาพิจารณาตนเองดูเถอะว่า ตัวเรานั้นบัดนี้ยังเป็นคนพาลอยู่หรือเปล่าและเราได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้วหรือยัง

          ชาวพุทธที่แท้จริงจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้

       1) มีศรัทธา เชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง และเป็นผู้มีคุณธรรม วิเศษสูงสุด ไม่ระแวงสงสัยในพระปัญญาธิคุณอันเลิศของพระองค์

     2) มีศีลบริสุทธิ์ คือพยายามรักษาศีล 5 ให้ได้เป็นอย่างน้อย เพื่อปกป้องตนเองให้พ้นจากบาปกรรมทั้งหลาย

      3) เชื่อกรรม ไม่ถือมงคลตื่นข่าว แต่เชื่อถือมงคลตื่นตัว คือมีความเข้าใจถูกในเรื่องโลกและชีวิต ตื่นตัวอยู่เสมอว่าบุคคลเมื่อทำดีย่อมได้ดีจริง ทำชั่วย่อมได้ชั่วจริง ไม่มีความสงสัยเคลือบแคลงใด ๆ ทั้งสิ้น เลือกทำแต่ความดีให้เต็มตามความสามารถของตน

     4) ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนา คือไม่เที่ยวแสวงบุญโดยเข้าร่วมพิธีกรรมในศาสนาอื่นด้วยความเต็มใจ เพราะคิดว่าจะได้บุญ ทั้งไม่กราบไหว้รูปเคารพของศาสนาอื่น แต่ก็ต้องไม่ล่วงเกิน ไม่วิจารณ์ วัตถุอันเป็นที่เคารพของลัทธิศาสนาอื่นด้วยตลอดชีวิตต้องขวนขวาย ในการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา

     5) ตั้งใจทำจิตให้บริสุทธิ์ ด้วยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาให้ถูกวิธีของพระพุทธศาสนาโดยแท้

       ขอให้เราลองถามตนเองกันดีกว่าว่า เราเองนั้นได้ทำตัวให้สมกับเป็นชาวพุทธที่แท้จริงแล้วหรือยัง ถ้ายังก็รีบปรับปรุงแก้ไข อย่าให้เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาถ้าเราทำได้อย่างนี้ เรานั่นแหละ คืออายุพระพุทธศาสนาที่แท้จริง"

       พออ่านบันทึกจบแล้ว จึงตัดสินใจนำข้อความเหล่านี้มาลงให้อ่านกัน อย่างน้อยก็เพื่อให้บอกตนเองได้ว่า ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง วันนี้เราได้ทำอะไรตอบแทนพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างแล้ว

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 001 หลักการสร้างความสุขในครอบครัว
หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree