มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา ๒. คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2563

mongkol%20%2015-9-63--1.jpg

มงคลที่ ๓   บูชาบุคคลที่ควรบูชา

ธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
ย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนทั้งหลาย
เหมือนพระจันทร์ พระอาทิตย์
ส่องแสงสว่างแก่คนทั้งปวง

 

๒. คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒.๔  คุณวิเศษ
 

๒.๔.๑  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปกปิดพุทธานุภาพนั้นทั้งหมดไว้ในกลีบจีวร ทรงถือบาตรเเละจีวรด้วยพระองค์เอง เสด็จไปโดยที่ไม่มีใครรู้จัก เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญที่ถูกปิดบังไว้ในกลีบเมฆ
ม.มู. (อรรถ) มก. ๑๙/๑๔


๒.๔.๒  เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ย่อมไม่พลาด ย่อมไม่ขัดข้องต่อเนื่องกัน ปุพเพนิวาสญาณ(การระลึกชาติ) ย่อมแล่นไปไม่ติดขัด ดุจลูกศรเหล็กแล่นไปฉับพลันในกองใบไม้ที่ผุ

ที.ม. (อรรถ) มก. ๑๓/๗๑


๒.๔.๓  บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนยอดเขาหินล้วน พึงเห็นหมู่ชนโดยรอบ ฉันใด ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้มีปัญญาดี มีจักษุโดยรอบด้วยพระสัพพัญญุตญาณ ก็ฉันนั้น เสด็จขึ้นสู่ปราสาทสำเร็จด้วยธรรม ทรงพิจารณา ทรงใคร่ครวญ  ทรงตรวจตราหมู่ชนผู้เกลือกกลั้วไปด้วยความโศก ถูกชาติชราครอบงำ

ที.ม. (อรรถ) มก. ๑๓/๑๕๐


๒.๔.๔  บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนยอดภูเขานั้น มองดูพื้นที่ดิน ไม่ปรากฏแนวพื้นที่เพาะปลูก ไม่ปรากฏกระท่อม ไม่ปรากฏพวกมนุษย์ที่นอนในกระท่อมนั้น เเต่ปรากฏเพียงเปลวไฟในกระท่อมทั้งหลายเท่านั้น ฉันใด เมื่อพระตถาคตเสด็จขึ้นสู่ธรรมปราสาททรงตรวจดูหมู่สัตว์ สัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้ทำความดี  เเม้นั่ง ณ ข้างพระชานุ (เข่า) เบื้องขวาในที่อยู่เเห่งเดียวกัน ก็ฉันนั้น ไม่มาถึงคลองแห่งพุทธจักษุ

ที.ม. (อรรถ) มก. ๑๓/๑๕๐


๒.๔.๕  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหายพระองค์บนฝั่งข้างนี้ของแม่น้ำคงคา แล้วประทับยืนเฉพาะอยู่บนฝั่งข้างโน้น เหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเหยียดเเขนที่คู้ไว้ออกไป หรือคู้แขนที่เหยียดไว้เข้ามา

ที.ม. (อรรถ) มก. ๑๓/๒๕๙


๒.๔.๖  ผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าพระนคร คือ ปรินิพพาน เสด็จเข้าสมาบัติทั้งหมดนับได้ยี่สิบสี่แสนโกฏิ (สิบล้าน) แล้วเข้าเสวยสุขในสมาบัติทั้งหมด เหมือนคนจะไปต่างประเทศ กอดคนที่เป็นญาติ ฉะนั้น

ที.ม. (อรรถ) มก. ๑๓/๔๔๓


๒.๔.๗  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้รู้อนุสัย (กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน) ของสัตว์เหล่านั้นๆ ผู้เห็นธรรมที่ควรรู้ทั้งหมด เหมือนมะขามป้อมที่วางไว้บนฝ่ามือฉะนั้น

ม.มู. (อรรถ) มก. ๑๘/๒๐


๒.๔.๘  ปลาและเต่าทุกชนิด  โดยที่สุดรวมถึงปลามิติมิงคละ  ย่อมเป็นไปภายในมหาสมุทรฉันใด โลกพร้อมทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์  เทวดา  และมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาน  ฉันนั้นเหมือนกัน

ขุ.จู. (อรรถ) มก. ๖๗/๓๘๑


๒.๔.๙  พระองค์ทรงตรวจดูในพระเชตวันวิหารด้วยพระจักษุอันเป็นทิพย์  ทรงเห็นภิกษุเหล่านั้น ประหนึ่งโจรอันเกิดขึ้นในภายในนิเวศน์ของพระเจ้าจักรพรรดิ

ขุ.ชา. (อรรถ) มก. ๕๘/๔๐๗


๒.๔.๑๐  พระผู้มีพระภาคเจ้าเปรียบเหมือนชาวประมง  พระธรรมเทศนาเปรียบเหมือนข่าย  หมื่นโลกธาตุเปรียบเหมือนน้ำน้อย  สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีทิฎฐิ ๖๒ เปรียบเหมือนสัตว์ใหญ่  กิริยาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง  ความที่สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีทิฎฐิทั้งหมดตกอยู่ภายในข่าย คือ พระธรรมเทศนาเปรียบเหมือนกิริยาที่ชาวประมงนั้น  ยืนแลดูอยู่ริมฝั่งเห็นสัตว์ใหญ่ๆ อยู่ภายในข่าย ฉะนั้น

ที.สี. (อรรถ) มก. ๑๑/๒๘๐

 Total Execution Time: 0.0010046323140462 Mins