มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา ๒.คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2563

16-9-63-1%20b.jpg

มงคลที่ ๓   บูชาบุคคลที่ควรบูชา

ธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
ย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนทั้งหลาย
เหมือนพระจันทร์ พระอาทิตย์
ส่องแสงสว่างแก่คนทั้งปวง

 

๒. คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒.๕  การกำจัดกิเลส

๒.๕.๑   พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้ว ทรงละขาดแล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำให้ไม่มีที่ตั้งดุจตาลยอดด้วน

ขุ.จู.(ทั่วไป) มก. ๖๗/๖๔
 

๒.๕.๒  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีเดช ทรงประกอบด้วยเดช ทรงครอบงำกามทั้งหลายแล้วดำเนินไป เหมือนพระอาทิตย์อันมีแสงสว่าง ประกอบด้วยเดช ย่อมส่องแสงปกคลุมทั่วปฐพี

ขุ.จู.(ทั่วไป) มก. ๖๗/๒๗๔

 

๒.๕.๓  พระองค์ทรงละสังขารทุกอย่างเหมือนงูลอกคราบ เหมือนต้นไม้สลัดใบไม้เก่า และก็ดับขันธปรินิพพาน

ขุ.พุทธ.(พุทธ) มก. ๗๓/๔๒๙
 

 

๒.๕.๔  เมื่อทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว หมื่นโลกธาตุก็ไหวด้วยอานุภาพพระสัพพัญญุตญาณ1นั้น พึงทราบเหมือนการกำจัดธุลีในตัวของราชสีห์

อัง.จตุกก.(อรรถ) มก. ๓๕/๑๒๕

 

๒.๕.๕  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทำลายกิเลสที่เกิดในตน เหมือนนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในสงครามทำลายเกราะ และทรงเป็นผู้ยินดีภายใน ทรงเป็นผู้มีพระหฤทัยตั้งมั่นแล้ว

สัง.ม.(อรรถ) มก. ๓๑/๑๓๖

 

๒.๕.๖  ความโกรธจะไม่เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้า เหมือนไฟสถิตอยู่ในน้ำไม่ได้ เหมือนพืชงอกบนหินไม่ได้ ฉะนั้น

ขุ.เถร.(อรรถ) มก. ๕๑/๒๙๘

 

๒.๕.๗  พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่กระเทือนพระหฤทัย เหมือนแผ่นดินอันไม่กระเทือนสาคร แม้นับจำนวนน้ำไม่ได้ก็ไม่กระเพื่อม และเเม้อากาศอันไม่มีที่สุดก็ไม่ปั่นป่วน

ขุ.เถร.(อรรถ) มก. ๕๑/๒๙๘

 

๒.๕.๘  พระอาทิตย์มีแสงสว่างประกอบด้วยเดช คือ รัศมี ส่องแผ่ปกคลุมครอบปฐพีให้ร้อนเลื่อนลอยไปในอากาศกำจัดความมืด ฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีเดช คือ พระญาณ เป็นเครื่องกำหนดรู้ซึ่งวัตถุกาม ทรงละ ทรงครอบงำ ทรงปกคลุม ทรงท่วมทับ ทรงกำจัด ทรงย่ำยี ซึ่งกิเลสกาม ฉันนั้นเหมือนกัน

ขุ.จู.(ทั่วไป) มก. ๖๗/๒๗๕
 

 

๒.๕.๙  ดอกบัวเกิดในน้ำ ย่อมไพโรจน์อยู่ท่ามกลางน้ำ มีเกสรบริสุทธิ์ไม่ติดด้วยน้ำ ฉันใด ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า เป็นมหามุนีเกิดในโลกแต่ไม่ติดโลก เหมือนดอกบัวไม่ติดน้ำ ฉะนั้น

ขุ.อป.(เถระ) มก. ๗๐/๔๑๙

 

๒.๕.๑๐  พระอาทิตย์อุทัยย่อมขจัดความมืดได้ทุกเมื่อ ฉันใด พระองค์ผู้เป็นพระพุทธเจ้าอันประเสริฐสุด ก็ขจัดความมืดได้ทุกเมื่อ ฉันนั้น

ขุ.อป.(เถระ) มก. ๗๑/๑๖๙

 

1พระสัพพัญญุตญาณ  พระปรีชาญาณหยั่งรู้สิ่งทั้งปวงทั้งที่เป็นอดีต ปัจจุบัน เเละอนาคต

 Total Execution Time: 0.0042173027992249 Mins