ไม่หวังในโลกทั้งสอง

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2550

 

กำหนดรู้สัญญาแล้วพึงข้ามโอฆะได้ เป็นมุนี

ไม่ติดในสิ่งที่หวงแหน ถอนลูกศรแล้วเที่ยวไป

ไม่ประมาท ชื่อว่าไม่หวังโลกนี้และโลกหน้า

 

ขุ. มหา. ๒๙/๗๑

 Total Execution Time: 0.0048423528671265 Mins