โลก หมายถึงอะไร

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2557

 

โลก หมายถึงอะไร


             คำว่า "โลก" ตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึงสิ่งที่ทรุดโทรมย่อยยับสูญสลายได้ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ


             1)สังขารโลก หมายถึงสังขารร่างกายของคน และสัตว์ทั้งหลายอันประกอบด้วย กายกับใจ

 

             2)สัตวโลก หมายถึง หมู่สัตว์ซึ่งยังมีจิตซัดส่าย เมื่อได้เห็น หรือสัมผั รูป รส กลิ่น เสียงหรือวัตถุสิ่งของ หรือหมายถึงสิ่งที่มีความรู้สึก และเคลื่อนไหวไปได้เอง ได้แก่ เทวดา มารสพรหม มนุษย์เปรต อสุรกาย ดิรัจฉาน และสัตว์นรก ในทางธรรมมักหมายถึง มนุษย์ หรือชาวโลกทั้งหลาย


             3) โอกาสโลก หมายถึง สถานที่ที่สัตวโลกได้อาศัยเป็นที่อยู่ เป็นที่ทำมาหากิน และเป็นที่ ร้างทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ซึ่งได้แก่ ทั้งผืนแผ่นดิน ผืนน้ำ และผืนฟ้านั่นเอง ซึ่งบางครั้งเรียกว่า ภาชนะโลก

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก