วิธีปลูกฝังคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557


 

 

 

 วิธีปลูกฝังคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ


             เป็นที่เข้าใจกันดีโดยทั่วไปว่า คนเรานับตั้งแต่ลืมตามาดูโลก ก็จำเป็นต้องได้รับวัคซีนหลายชนิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย มิฉะนั้น ก็อาจจะเป็นโรคร้ายต่างๆ ได้ง่าย บางโรคก็อาจถึงตาย หรือ มิฉะนั้นถ้ารักษาหายแล้วก็กลายเป็นคนทุพพลภาพไป เช่น โปลิโอ เป็นต้น


             ในด้านจิตใจ ก็จำเป็นต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกับร่างกาย แต่สิ่งที่จะใช้สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจนั้นมิใช่วัคซีน ทว่า เป็นธรรมโอสถ ธรรมโอสถระดับพื้นฐานสำคัญยิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ"สัมมาทิฏฐิ" นั่นคือ ทุกคนจำเป็นต้องได้รับการปลูกฝัง "สัมมาทิฏฐิ"

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก