แท้จริงสัตบุรุษทั้งหลาย

วันที่ 15 เมย. พ.ศ.2558

พุทธพจน์เตือนใจ

 

   "แท้จริงสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญปัญญาอย่างเดียว ความรู้ของท่านผู้รู้ทั้งหลาย ชั่งไม่ได้"  ขุททกนิกาย ชาดก

 

    โบราณได้กล่าวไว้ว่า มีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน เพราะปัญญาเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐเป็นของจำเพาะบุคคล ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะถูกขจัดด้วยปัญญา  เราจำเป็นต้องแสวงหาปัญญาใส่ตัว ไม่ว่าจะเป็นสุตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการฟัง การศึกษาความรู้จากครูบาอาจารย์ จินตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการขบคิด พิจารณาหาเหตุผลตามหลักตรรกวิทยา อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่รู้แจ้ง ต้องภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากใจที่ใสบริสุทธิ์ เป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากใจหยุดนิ่ง ได้เข้าถึงพระรัตนตรัย ปัญญาบริสุทธิ์เป็นรัตนะของนรชนทั้งหลาย ผู้รู้ทั้งหลายต่างแสวงหาปัญญาใส่ตัวทุกภพทุกชาติ  เมื่อถึงคราวคับขัน ก็ได้อาศัยปัญญานั้นช่วยเหลือตนเอง ให้ปลอดภัยและมีชัยชนะตลอดไป