ทุกข์เพราะตัณหา

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2558

 

ทุกข์เพราะตัณหา

 

พุทธภาษิตสอนใจ

     ทุกข์เพราะตัณหา

     คือ ความอยาก ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าต้องการหมดทุกข์ มีวิธีเดียวเท่านั้น คือ ขจัดตัณหา ให้หมดไปจากจิตใจ จึงจะหมดได้ ตามเหตุผลที่ว่า 
   ตัณหาหมด ทุกข์ก็หมด  
   ตัณหาลด ทุกข์ก็ลด 
   ตัณหาเพิ่ม ทุกข์ก็เพิ่ม

ดังคำหลวงพ่อชา ท่านกล่าวไว้ว่า 
   "ทุกข์มี เพราะยึด 
   ทุกข์ยืด เพราะอยาก 
   ทุกข์มาก เพราะพลอย 
   ทุกข์น้อย เพราะหยุด 
   ทุกข์หลุด เพราะปล่อย"

     คนเราสามารถข้ามแม่น้ำ ข้ามทะเลได้ แต่ข้ามตัณหานั้นข้ามยาก ดังพุทธภาษิตที่ว่า "นัตถิ ตัณหา สะมา นะที แปลว่า แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี" ความหมายคือ เราสามารถข้ามแม่น้ำใหญ่ ได้ด้วยเรือบ้าง ด้วยแพบ้าง แต่ตัณหานั้นข้ามยาก นอกจากฝึกจิตให้เกิดสติ (สมถะ) และปัญญา (วิปัสสนา) เท่านั้น จึงสามารถขจัดตัณหาได้ แต่ก็เป็นเรื่องยาก เพราะโลกปัจจุบัน มีสิ่งยั่วยุให้เกิดตัณหามากมาย ต้องเอาชนะใจตนเองให้ได้ อย่าวิ่งตามกระแส ของวัตถุนิยม

     ดังนั้น เราต้องพอใจ ในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ และดำรงชีวิต ด้วยความไม่ประมาท วันนี้มีเงิน พรุ่งนี้เงินอาจหมดได้ ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ยั่งยืน