ธรรมคุณ ๖

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2558

 

 ธรรมคุณ ๖

 

พุทธภาษิตสอนใจ

     ธรรมคุณ ๖

     คนอีกจำนวนมาก ยังไม่เข้าใจว่า ทำไมพระพุทธเจ้า ถึงให้น้อมใจระลึกถึง คุณพระศรีรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ ซึ่งได้กล่าวถึงพุทธคุณ ให้ทราบถึงความหมายไปแล้ว

     พระธรรม คือ คำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ชอบ ได้ด้วยตนเอง สอนให้พุทธศาสนิกชน ได้รู้และปฏิบัติตาม

     คุณลักษณะเด่น ของพระธรรมมี ๖ ประการ คือ

   (๑) สวากขาโตภควตา ธัมโม แปลว่า พระธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว

   (๒) สันทิฏฐิโก แปลว่า เป็นธรรมะที่ผู้ศึกษา และปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง

   (๓) อกาลิโก แปลว่า เป็นธรรมะที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาลเวลา

   (๔) เอหิปัสสิโก แปลว่า เป็นธรรมะ ที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูให้เห็นเองเถิด

   (๕) โอปนยิโก แปลว่า เป็นธรรมะ ที่ควรน้อมน้อมเข้ามาใส่ตัว

   (๖) ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ แปลว่า เป็นธรรมะ ที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน

     พระธรรม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากใครปฏิบัติตามได้ จักบันดาลให้ผู้นั้นเป็นคนดี จะคุ้มครองให้ผู้นั้น มีความสุขและปลอดภัย

     ดังพุทธภาษิตที่ว่า "ธัมโม หเว รักขติ ธัมมะจารี แปลว่า พระธรรมนั่นแล ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม"

     ดังนั้น เราเป็นชาวพุทธ ควรรู้คุณ หรือกิตติศัพท์ของพระธรรม เพื่อจะได้ยึดเป็นสรณะที่พึ่ง และปฏิบัติตาม เพื่อสร้างความสุขให้กับชีวิต

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011719862620036 Mins