คุณและโทษของทรัพย์ 

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2558

 

คุณและโทษของทรัพย์ 


            ทรัพย์นั้นมีทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่ว่าเกิดขึ้นกับใคร ถ้าทรัพย์เกิดขึ้นกับคนตระหนี่ ย่อมมีโทษ โทษจากความห่วงกังวล ต้องคอยเฝ้าทรัพย์ ถึงแม้มีทรัพย์มากก็ไม่ให้จึงไม่ได้ประโยชน์จากการมีทรัพย์ เหมือนบ่อน้ำใสที่เกิดขึ้นในป่าลึก น้ำนั้นย่อมไม่เป็นแระโยชน์แก่ใครๆ รอแต่จะเน่าเสียหรือเหือดแห้งหมดไป


            คนตระหนี่เมื่อละจากโลกนี้ไป ก็นำทรัพย์นั้นติดตัวไปไม่ได้ หากตายในขณะที่จิตหวงแหนทรัพย์ ก็จะวนเวียนเฝ้าทรัพย์ไม่ยอมไปเกิด ทรัพย์เกิดขึ้นกับคนตระหนี่ก็เพื่อ ความห่วงกังวลนี้เป็นโทษของทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับคนตระหนี่


           ตรงกันข้าม หากทรัพย์นั้นเกิดขึ้นกับผู้มีศรัทธา บุคคลผู้มีศรัทธาย่อมเห็นอานิสงส์ของการให้ทาน เชื่อว่าตายแล้วไม่สูญ ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร เห็นคุณค่าของบุญว่า เป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ผู้มีศรัทธาจึงมองทรัพย์ว่า เป็นเครื่องมือในการสั่งสมบุญบารมีให้ติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้า จึงใช้ทรัพย์เลี้ยงตนเลี้ยงหมู่ญาติ และแจกจ่ายทำบุญ


           ฝนแม้ตกบนที่ไกลภูเขาสูง ย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำยังแม่น้ำให้เต็ม แล้วไหลไปสู่มหาสมุทรในที่สุด ฉันใด ศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นในบุคคลใดแล้ว บุคคลนั้นรักษาให้มั่นคงหนักแน่นไม่คลอนแคลน ศรัทธาย่อมนำบุคคลนั้นไปสู่หนทางสวรรค์ และพระนิพพานในที่สุด ฉันนั้น.

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.00099550088246663 Mins