สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการ YCL เด็กรักษ์ดี

โครงการ YCL เด็กรักษ์ดี


โรงเรียนวัดกลางคลองสาม ร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้นำเยาวชน จัดโครงการ “YCL เด็กรักษ์ดี”


        โรงเรียนวัดกลางคลองสาม ร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้นำเยาวชน โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และความอนุเคราะห์ของวัดพระธรรมกาย ได้จัดโครงการ “YCL เด็กรักษ์ดี” โดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้และแนะนำข้อปฏิบัติต่างๆสำหรับนักเรียน 


    นอกจากนี้ทางโครงการยังได้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อความร่วมมือกันของทั้งผู้ปกครองและคณะครูในการดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิดให้ฝึกศีลธรรมพื้นฐาน ด้วยการทำกิจวัตรต่างๆทั้งที่บ้านและโรงเรียนตลอดระยะเวลา 1 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนิสัยให้เยาวชนมีวินัย เคารพ อดทน เติบโตเป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมสืบไป