สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดในภูมิภาค Mekong Delta

ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดในภูมิภาค Mekong Delta


660329_13.jpg

      ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด ในเขตพื้นที่ 13 จังหวัดภาคใต้ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการจัดโครงการตักบาตรคณะสงฆ์ 3,000 รูป ซึ่งจะจัดในวันที่ 26 เมษายนนี้ ต่อที่ประชุม


660329_14.jpg

        พระครูสมุห์จรินทร์ รตนวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดในภูมิภาค Mekong Delta 13 จังหวัดภาคใต้ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อด่าวยือ รองประธานคณะกรรมการคณะสงฆ์เวียดนามส่วนกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์เถรวาทกัมพูชา เป็นประธานในการครั้งนี้  โดยในที่ประชุมผู้แทนวัดพระธรรมกาย ได้นำเรียนรายละเอียดการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาภายใต้ความร่วมมือของคณะสงฆ์เวียดนาม-ไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์เถรวาททั้งสองประเทศ และลงมติร่วมกันในการจัดโครงการตักบาตรคณะสงฆ์ 3,000 รูป เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์เถรวาทกัมพูชา จังหวัดเกิ่นเทอ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะสงฆ์กว่า 400 วัดในเขต Mekong Delta ทั้ง 13 จังหวัด และกลุ่มกัลยาณมิตรชาวเวียดนามจากเมืองโฮจิมินท์ ที่จะนำพระสงฆ์และฆราวาสกว่า 600 รูป/คน มาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยงานบุญในครั้งนี้
 

660329_15.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล