สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศ พระครูสัญญาบัตรวัดพระธรรมกาย จำนวน 19 รูป 

พิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศ พระครูสัญญาบัตรวัดพระธรรมกาย จำนวน 19 รูป 


670212_01.jpg

       วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูสัญญาบัตร เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ จำนวน 19 รูป


670212_02.jpg

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดให้มีพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูสัญญาบัตร เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศวัดพระธรรมกาย จำนวน 18 รูป และพระสงฆ์วัดพระธรรมกายในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จำนวน 1 รูป รวมจำนวน 19 รูป ประจำปีพุทธศักราช 2566


670212_03.jpg

         ในการนี้พระเทพปวรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 15 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา และพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย เข้าร่วมประกอบพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน และได้รับเกียรติจากนายคมสันต์ ญาณวัฒนา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและผู้แทนสาธุชนอัญเชิญสัญญาบัตรและพัดยศ ก่อนที่ประธานฝ่ายฆราวาสจะได้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยมีพระบรมราชานุญาติเลื่อนสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร จำนวน 6 รูป ส่วนนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการศาสนา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร อ่านพระบรมราชโองการตั้งสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร จำนวน 13 รูป 


670212_04.jpg

         โดยพระครูสัญญาบัตรวัดพระธรรมกายที่ทรงโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ประกอบด้วย พระครูสุคนธุ์คุณวิเทศ  วัดพุทธจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ,พระครูวิเทศจินดาภรณ์ วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ, พระครูโสตถิธรรมวิเทศ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ, พระครูภาวนาสรกิจ วัดพุทธชวากลาง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ, พระครูภาวนากิจวิเทศ วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ และพระครูวิบูลนิติธรรม วัดพระธรรมกายไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท

         ส่วนพระครูสัญญาบัตรวัดพระธรรมกายที่ทรงโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ประกอบด้วย พระมหาชัฏพงศ์ กตปุญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามที่ “พระครูวิเทศปริยัติวงศ์”, พระครูปลัดพันธุ์นิติ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูประกาศพุทธิวิเทศ”, พระมหาสงวน สุริยวํโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิสิฐธรรมวิเทศ”, พระปลัดฐาปกรณ์ สุฐาปโก เจ้าอาวาสวัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูสุวรรณภัทรวิเทศ”, พระครูวินัยธรทวี สุขิโต เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิสุทธิกิตติวิเทศ, พระธนาวุฒิ ติสฺสโร เจ้าอาวาสวัดพุทธเมโซ ประเทศญี่ปุ่น เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิเทศรัตนญาณ”, พระปลัดกล้าณรงค์ ญาณวีโร เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิเทศกิจจาทร”, พระศิเวษฐ์ จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดภาวนาบรูไน บรูไนดารุสซาลาม เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ "พระครูวิเทศศาสนกิจวิมล",พระสมุห์ธีรวิทย์ ธีรวิชฺโช(ธีระวิชโช) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่  “พระครูวิเทศบุญญากร”, พระชาญวิทย์ วรวิชฺโช เจ้าอาวาสวัดภาวนามองโกเลีย ประเทศมองโกเลีย เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิเทศวชิรโสภิต”, พระครูสุรัตน์ สุรตโน เจ้าอาวาสวัดภาวนาโอมาน รัฐสุลต่านโอมาน เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิเทศรัตนวิสิฐ”, พระครูสังฆภารวิมล  เจ้าอาวาสวัดภาวนาคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิเทศธรรมคณาภรณ์” และพระปลัดเสกสรร วัดพระบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท เป็น“พระครูสมณธรรมชัย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล