สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานบำเพ็ญกุศลพระเทพกิตติปัญญาคุณ

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานบำเพ็ญกุศลพระเทพกิตติปัญญาคุณ

670325_03.jpg

670325_02.jpg

670325_01.jpg

       เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร เมตตาปฏิสันถารและรับปัจจัยจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในการที่วัดพระธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิติศักดิ์  กิตฺติวุฑฺโฒ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ อดีตผู้อำนวยการจิตตภาวันวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช คณะ ๑ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร

          พระเดชพระคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณ เป็นพระมหาเถระผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม มีความรู้ความชำนาญในคัมภีร์ต่างๆ เช่น มูลกัจจายน์ วิสุทธิมรรค อภิธัมมัตถสังคหะ เป็นต้น ผ่านการศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐานกับพระอาจารย์อินทวังสะ กัมมัฎฐานาจริยะชาวเมียนมา มีคุณูปการด้านการพัฒนาการศึกษาของสงฆ์ การประพันธ์ และแต่งหนังสือเป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการคนแรกของวิทยาลัยการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ปัจจุบันคือจิตตภาวันวิทยาลัย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล