สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บวชภาคฤดูร้อนธุดงคสถานปราจีนบุรี

 

 

บวชภาคฤดูร้อนธุดงคสถานปราจีนบุรี ธุดงคสถานปราจีนบุรี จัดบวชภาคฤดูร้อน และบวชเรียนเพื่อศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๑-๓ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๔๘ นี้ มีสามเณร บวชเรียนทั้งสิ้นกว่า ๗๐ รูป ท่านที่สนใจสนับสนุนด้านการศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระกิตติ กิตฺติโก โทร.๐-๑๔๔๑-๑๐๙๗