สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปราจีนบุรีประชุมพระสังฆาธิการ

 

 

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ มีการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๒๖ ณ วัดหนองไผ่ล้อม ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
        โดยพระธรรมสิทธิเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๒ ทำพิธีเปิดประชุม ช่วงเช้า พระธรรม-ปริยัติโสภณ เจ้าคณะภาค ๑๐ บรรยายเรื่อง นิคหกรรมและการสละสมณเพศ ช่วงบ่าย พระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายเรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก บรรยายเรื่อง ความสำคัญของการศึกษากับการคณะสงฆ์ พระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ปิดประชุมมี คณะพระสังฆาธิการ เข้าร่วมประชุม กว่า ๑,๐๐๐ รูป โดยมีพระสมุห์กมล กมลสุโภ เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ล้อม และพระภิกษุสามเณร ธุดงคสถานเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกต่างๆ