สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ผาสุกวนิชอบรมนักศึกษาราชบุรี

 

 

       ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนผาสุกวนิช ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี จัดโครงการอบรมจริยธรรมทางธุรกิจ แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับ ปวช.๑ จำนวนกว่า ๓๐๐ คน แบ่งการอบรมเป็น ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องกฎแห่งกรรม วัฒนธรรมชาวพุทธ และการฝึกสมาธิ ฝึกวินัย เคารพ อดทน