สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดถ้ำเขาวงรับมอบวุฒิบัตร

 

 

      เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยในครั้งนี้เจ้าคณะอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา พระครูเมตตานุรักษ์ ได้คัดเลือกและส่งพระอธิการสมรรถ สมฺตถผโล เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์จาก ๒๐๐ วัด ในอำเภอปากช่องเข้ารับการอบรม เพื่อนำความรู้และการปฏิบัติกัมมัฏฐานมาแนะนำสั่งสอนญาติโยมสืบไป ซึ่งในพิธีปิดการอบรม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่ผ่านการอบรม ณ หอประชุมพุทธมณฑล
        การอบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ ๑-๔ เริ่มอบรมมาตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม รวมเวลา ๑๕ วัน ณ สวนเวฬุวัน จ.นครปฐม มีพระวิปัสสนาจารย์จากคณะสงฆ์หนเหนือ หนใต้ และตะวันออก เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๒๐๘ รูป ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยเน้นให้พระภิกษุเจริญสมาธิภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ คือ เจริญสติรู้เห็นตามกาย เวทนา จิต และธรรม เพื่อให้พระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมนำไปเผยแพร่ให้แก่พุทธศาสนิกชนต่อไป