สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เมืองคงจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

 


วัดเมืองคงจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒-๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ จากโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ จำนวน ๒๒๕ คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยฐานธรรมะต่างๆ อาทิ ทาน ศีล การทำสมาธิเบื้องต้น พุทธประวัติ กฎแห่งกรรม วินัย และความเคารพ