สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

Buddhist Children Camp

 

 

       Buddhist Children Camp เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิงคโปร์ นำโดยพระอาจารย์และกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ สิงคโปร์ ๒๐ กว่าท่าน ได้จัดให้มีการอบรมปลูกฝังความรู้และคุณ-ธรรมขั้นพื้นฐานทางด้านพระพุทธศาสนา และการเจริญสมาธิภาวนา ให้กับเยาวชนลูกหลานชาวจีนสิงคโปร์ อายุตั้งแต่ ๗ ขวบ ถึง ๑๑ ขวบ จำนวน ๓๐ คน ซึ่งโครงการนี้ได้จัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกๆ ๓ เดือน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๙ แล้ว สำหรับหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม ได้สอนให้เยาวชนตัวน้อยๆ มีสัมมาคารวะต่อบุคคลและสถานที่ มีความเคารพต่อพระรัตนตรัย ฝึกกล่าวคำบูชาพระเป็นภาษาบาลี สอนวัฒนธรรมชาวพุทธ การทำทาน ถวายภัตตาหาร รักษาศีล ๕ และการนั่งสมาธิเจริญภาวนา