สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

                      ถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
   
                                            เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา คณะสงฆ์จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ในโอกาสนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ฯได้ประทานโอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยความห่วงใยแก่คณะพระสังฆาธิการว่า “การอยู่ในที่ที่เสี่ยงภัย ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้นอกจากบุญเท่านั้นที่สามารถช่วยประคับประคองเราได้ ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดบุญคือ บุญจากความรัก 4 อย่าง ประกอบด้วย 1 รักพ่อรักแม่ ถือเป็นการแสสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 2.รักประเทศชาติ คือการรักเคารพกฏหมายบ้านเมืองและไม่ทำให้บ้านเมืองเดือดร้อน 3.รักเรา คือรักตัวเราเอง และ 4.คือรักเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 
 
 

 ถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล