สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ณ วัดพระพุทธบาทราชวรวิหาร

     สัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า

ณ วัดพระพุทธบาทราชวรวิหาร จ.สระบุรี


      วันที่ 34 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรวิหาร จังหวัดสระบุรี ได้จัดพิธีสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โรงเรียนศีล 5 ครอบครัวอบอุ่นขึ้้น ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีครอบครัวอบอุ่นขึ้น ชุมชนมีความเข็มแข็งมากขึ้น และสังคมมีความสงบสุขมากยิ่งขึ้น เป็นโครงการนำร่องที่จัดขึ้นครั้งแรก ณ สระบุรี โดยคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ชมรมสระบุรีร่มเย็น และโครงการแสงสว่างครอบครัวอบอุ่น ซึ่งผู้ประสานหลักที่ทำให้เกิดโครงการนี้ คือ คุณเพียงใจ โรจนศิลป์วิลัย ประธานชมรมสระบุรีร่มเย็น

สัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ณ วัดพระพุทธบาทราชวรวิหาร

      สำหรับงานนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระธรรมปิฏก เจ้าคระจังหวัดสระบุรี เป็นประธานสงฆ์ มีผู้เข้าร่วม 250 ท่าน ประกอบด้วยคณะสงฆ์และสามเณรวัดพระพุทธบาท เจ้าคณะอำเภอในสระบุรี ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต

      โดยภายในงาน พระอาจารย์กิตตวรรณ ปัญญาชโย หัวหน้าโครงการบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่น ได้เทศน์เรื่อง 7 กิจวัตรความดีสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุขได้อย่างไร โดยมีการสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบความสำเร็จ มีชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้น ดดยการปฏิบัติ 7 กิจวัตรความดีอย่างสม่ำเสมอ คือ คุณพสุคนธ์ รินรุ่งเรืองชัย เพื่อเป็นแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นคุณค่าของการพัฒนานิสัยที่ดีผ่าน 7 กิจวัตรความดี

สัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ณ วัดพระพุทธบาทราชวรวิหาร

      นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์กัลยาณมิตร บำเพ็ญ นามวงศ์  ประธานชมชรบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่นแห่งประเทศไทย ที่ได้ทุ่มเทในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร ขยายโครงการนี้ไปยังชุมชนต่างๆ และทำให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีชีวิตที่ดีขึ้น เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกอบายมุข เป็นต้น ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีกำลังใจในการทำหน้าที่มากยิ่งขึ้น 

      ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ระดมความคิด นำเสนอแนงทางในการนำโครงการไปขยายผล ทั้งใน ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน อำเภอต่างๆ ของสระบุรี เพื่อลดปัญหาครอบครัว ปัญหาเยาวชน ปัญหายาเสพติด สร้างความอบอุ่นในครอบครัว และขยายความสงบสุขให้สังคมสืบต่อไป