สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ติดตามประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.ระยอง

 

 

ติดตามประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.ระยอง
          คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดเนินพระ จ.ระยอง นำโดยพระพรหมเสนาบดี ประธานคณะทำงานฝ่ายสงฆ์ และ นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้ตรวจราชการพศ.ได้รับมอบหมายจากผอ.
พศ.พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีพระราชสิทธินายก จจ.ระยอง พระญาณรังษี รจจ.ระยอง จค.พระสังฆาธิการทุกรูป ทุกระดับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา และประชาชน จ.ระยอง เข้าร่วมถวายรายงานการดำเนินโครงการและ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

ติดตามประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.ระยอง

เปิดพิธีพระพรหมเสนาบดี ประธานคณะทำงานฝ่ายสงฆ์

 

ติดตามประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.ระยอง

ประชาชนน้อมถายด้วยจิตศรัทธาแด่พระพรหมเสนาบดี ประธานฝ่ายสงฆ์

 

ติดตามประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.ระยอง

หัวหน้าส่วนราชการคณะครู และนักเรียน 

 

ติดตามประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.ระยอง

เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมงาน

 

ติดตามประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.ระยอง

ถ่ายภาพหมู๋เป็นประวัติศาสตร์แด่ จค.พระสังฆาธิการทุกรูป

 

ติดตามประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.ระยอง

บรรยากาสโดยรวมภายในงาน

 

        ที่ผ่านมา จ.ระยองได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง ขณะนี้ได้ขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการจัดกิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม และประสานวัดต่างๆ ในสังกัดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา โดยมีชุมชนเข้ามาร่วมภายใต้ชื่อโครงการ หมู่บ้านรักษา ศีล 5