สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
             เมื่อวันพุธ ที่ 29 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม. ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

 

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

         สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชา

          แต่งตั้งรองแม่กองงานพระธรรมทูต ที่ปรึกษา จภ. จจ. รจจ. จล. และ ผช. จล. จำนวน 46 รูป มีพระสังฆาธิการเข้ารับพระบัญชาดังนี้ พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ กทม.ให้ดำรงตำแหน่ง รองแม่กองงาน พระธรรมทูต เป็นรูปที่ 1  พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามภาษีเจริญ กทม.ให้ดำรงตำแหน่ง รองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ 2 พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดระฆังโฆษิตาราม กทม.ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาจภ.11 พระเทพโกศล วัดศรีโสดา จจ.เชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา จภ. 7 พระศรีปริยัติบดี รจจ.นครศรีธรรมราช วัดมุมป้อม ให้ดำรงตำแหน่ง จจ.นครศรีธรรมราช พระปริยัติโมลี วัดสารนาถธรรมาราม ให้ดำรงตำแหน่ง จจ.ระยอง ฝ่ายธรรมยุตพระโสภณธรรมสาร วัดป่าดารามภิรมย์ ให้ดำรงตำแหน่ง จจ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ฝ่ายธรรมยุต พระครูอนุสิฐธรรมสาร วัดพระธาตุดองกองมู รจจ.แม่ฮ่องสอน ให้ดำรงตำแหน่ง จจ.แม่ฮ่องสอน พระครูปิยธนาทร วัดอมรินทราราม ให้ดำรงตำแหน่ง จจ.ราชบุรี ฝ่ายธรรมยุต พระครูสิริสีลวัตร วัดอำนาจ ให้ดำรงตำแหน่ง รจจ.อำนาจเจริญ พระมหาบุญช่วย วัดแจ้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รจจ.นครศรีธรรมราช พระราชพิพัฒนโกศล ให้ดำรงตำแหน่ง จล. วัดเศวตรฉัตร กทม. พระสิรินันทมุนี ให้ดำรงตำแหน่ง รจจ.อำนาจเจริญ พระสิรินันทมุนี ให้ดำรงตำแหน่ง  จล. วัดนางนอง กทม. พระเมธีธรรมสาร จล. วัดบวรมงคล  กทม. พระครูสารกิจโกศล  ให้ดำรงตำแหน่ง จล.วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี  นอกจากนี้ยังแต่งตั้ง ผช.จล.จำนวน 31 รูป ด้วย