สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

แคลิฟอร์เนียทอดผ้าป่า ๙ วัด

แคลิฟอร์เนียทอดผ้าป่า ๙ วัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ คณะสงฆ์และสาธุชนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกว่า ๑๗๐ ท่าน ร่วมเดินทางไปทำบุญทอดผ้าป่า ๙ วัดนานาชาติ ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีของวัดที่ทำติดต่อกันมานานเป็นปีที่ ๕ แล้ว ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมบุญบันเทิงที่กัลยาณมิตรทุกเพศ ทุกวัยจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมวัดต่างๆ ได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาทั้งทางฝ่ายมหายานและเถรวาท ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีที่อาจแตกต่างกันไปบ้างตามเชื้อชาตินั้นๆ