สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม


     คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เข้าอบรมในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม


   คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 500 คน เข้าอบรมในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ โดยได้ฝึกปฏิบัติวัฒนธรรมชาวพุทธ ทาน ศีล ภาวนา ความดีสากล และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


   ซึ่งคณะครูและนักเรียนต่างประทับใจ พร้อมทั้งเสนอว่าหากจัดอบรมครั้งต่อไปน่าจะจัดให้มีการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรข้ามคืนด้วย ซึ่งรวมยอดสวดตลอดโครงการได้  5,000 จบ ครับ