สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะพระภิกษุวัดภาวนาเดนเวอร์ กราบทำวัตรพระผู้ใหญ่

คณะพระภิกษุวัดภาวนาเดนเวอร์ กราบทำวัตรพระผู้ใหญ่


     คณะพระภิกษุวัดภาวนาเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางไปกราบทำวัตรพระผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา      


      คณะพระภิกษุวัดภาวนาเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางไปกราบทำวัตรพระผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา       เพื่อรับฟังโอวาทและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัดด้วยกัน ซึ่งเป็นประเพณีที่คณะสงฆ์ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา  ซึ่งในครั้งนี้ได้กราบพระมหาเถระ 2 วัด ประกอบด้วย วัดพุทธวราราม เดนเวอร์ และวัดป่าหลวงตามหาบัว ซึ่งท่านได้ให้โอวาทและข้อคิดต่างๆ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน