สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

    


         เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ เรื่องกิจกรรมการอบรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างตามภารกิจ ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแหลมฉบัง 
ณ  Mike Garden Resort  จ.ชลบุรี  

         วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ และได้แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า