สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.วัดบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)  จัดสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร 

รร.วัดบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)  จัดสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร 


     โรงเรียนวัดบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร


     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตรสูตร รวม312 จบ ซึ่งการที่คณะครูได้ให้นักเรียนร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในครั้งนี้ ก็เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีสมาธิในการเรียน ซึ่งทุกคนต่างเปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้แก่เยาวชนของชาติ