สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายสตอกโฮล์ม จัดงานวันอาสาฬหบูชา

วัดพระธรรมกายสตอกโฮล์ม จัดงานวันอาสาฬหบูชา


วัดพระธรรมกายสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ได้จัดงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา


        เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ได้จัดงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  ซึ่งภายในงานก็มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ก่อนที่คณะประธานและสาธุชนจะได้ร่วมกันจุดโคมอาสาฬหประทีป พร้อมทั้งกล่าวคำอธิษฐานจิตและร่วมกันเวียนเทียน นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


       สำหรับวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์  ทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา