สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายไทยธรรมเนื่องในวันสมาธิโลก

วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายไทยธรรมเนื่องในวันสมาธิโลก


     วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายไทยธรรม 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด   4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 146  


       ภาพอันเป็นทัศนานุตริยะงานบุญพิธีอันยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้นอีกครั้ง  เมื่อวันสมาธิโลกที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2562 โดยวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้กราบอาธนาคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล มาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายไทยธรรม 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่ 20  และพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด   4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 146 


  ไทยธรรมอันปราณีตได้ถูกจัดเรียงไว้อย่างสวยงาม โดยการสนับสนุนของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญผู้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้บริจาคทรัพย์เพื่อยังประโยคให้แก่เกิดขึ้นแก่งานพระพุทธศาสนา และยังเป็นอริยทรัพย์ติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้า ในส่วนของตัวแทนคณะเจ้าภาพในวันนี้มีกัลยาณมิตรพรสวรรค์ เต็มดวงจิตต์ และกัลยาณมิตรพรรณวดี เต็มดวงจิตต์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน จากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่คณะ 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้เมตตาเดินทางไกลมาเป็นเนื้อนาบุญ  ซึ่งการมาเยือนวัดพระธรรมกายในครั้งนี้นอกจากท่านจะรู้สึกประทับใจแล้ว ยังรู้สึกขอบคุณวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเป็นอย่างมากที่ได้ส่งความช่วยเหลือไปอย่างตลอดต่อเนื่องเป็นระยะกว่า 15 ปี