สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.บุรีรัมย์ จัดสัมมนาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สู่ 2,000 ล้านจบ 

จ.บุรีรัมย์ จัดสัมมนาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สู่ 2,000 ล้านจบ 


    คณะสงฆ์  พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรในบุรีรัมย์ ได้พร้อมใจกันมาร่วมสัมมนาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สู่ 2000 ล้านจบ ภายในสิ้นปีนี้


    เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์  พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรในบุรีรัมย์ กว่า 160  รูป/คน ได้พร้อมใจกันมาร่วมสัมมนาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สู่ 2,000 ล้านจบ ภายในสิ้นปีนี้ ด้วยการชวนคนที่เรารักมาร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทุก ๆ วัน เพราะการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ เป็นบุญเป็นกุศล เป็นสิริมงคล สร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน ทั้งนี้ยังเป็นการทบทวนพระโอวาทที่เป็นข้อธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคารพ 3 อย่าง คือ เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นต้นกำเนิดของมนต์, เคารพในพระธรรม เพราะข้อความที่สวดเป็นธรรมะ และเคารพในพระสงฆ์ เพราะบทสวดมนต์ได้ถ่ายทอดมาโดยพระสงฆ์ และสิ่งที่เราเคารพ 3 อย่างนี้ รวมเรียกว่า พระรัตนตรัย การเคารพพระรัตนตรัยมีอานิสงส์ทำให้เรามีโอกาสสร้างบุญได้ต่อไป