สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


     โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี ก็ปลูกฝังศีลธรรมสู่ใจเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี ด้วยการให้เด็กนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


       เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ส่งเสริมศีลธรรมและกัลยาณมิตรจังหวัดสระบุรีร่วมกับโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ตำบลปากข้าวสาร ,โรงเรียนวัดเขาจำปา อำเภอเมืองสระบุรี และโรงเรียนชุมชนวัดหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน ได้จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่คณะครูและนักเรียนกว่า 400 คน


          สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน ตามหลัก บ้าน-วัด-โรงเรียน หรือ “บวร” มีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็น “คนเก่งและคนดีที่โลกต้องการ” เพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตของประเทศชาติและเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาสืบไป