สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะศิษย์ฯ มอบอุปกรณ์จัดทำเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 30 ชุด สบทบเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามปรางค์กู่ ศรีสะเกษ

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะศิษย์ฯ มอบอุปกรณ์จัดทำเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19
จำนวน 30 ชุด สบทบเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามปรางค์กู่ ศรีสะเกษ


640717_40.jpg

       วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ร่วมส่งมอบอุปกรณ์จัดทำเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 30 ชุด สบทบเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามอำเภอปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โดยมีคุณทวีชัย พลอามาตย์ ผู้แทนหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ร่วมรับมอบ ณ วัดพระธรรมกาย


640717_42.jpg

       พระมหานพพร ปุญฺญชโย กล่าวว่า “โรงพยาบาลสนามอำเภอปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ได้จัดตั้งขึ้นโดยความตั้งใจของ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ศ.,ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนร้อนของประชาชนชาวปรางค์กู่ ซึ่งกลับมากักตัวที่บ้านเกิดเป็น Community Isolation ซึ่งสามารถรองรับได้จำนวน 30 เตียง” 


640717_41.jpg

       ทั้งนี้ ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ได้สนับสนุนเตียง ให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดปทุมธานี เบื้องต้นดังนี้ ร.พ.สนาม อาชีวะรักษ์ปทุม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  150 ชุด, ร.พ.สนาม ร่วมใจรักษ์ (ตลาดไท) 20 ชุด, ร.พ.สนาม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 70 ชุด, ร.พ.สนาม อบต.คลองสาม 108 ชุด รวม 348 ชุด มูลค่า 696,000บาท