ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 29 เมษายน พ.ศ. 2555

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2555


โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โชดดี ที่ได้เกิดเป็นลูกผู้ชาย
ขอเรียนเชิญน้องๆ นักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม.1 - ม.3
เข้าร่วมอบรมใน โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาท ระดับมัธยมต้น

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 29 เมษายน นี้  (รวม 30 วัน) ณ วัดพระธรรมกาย
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-831-1840,  087-711-1269

วันสัมภาษณ์ และสอบท่องคำขานนาคพร้อมตรวจร่างกาย
วันอาทิตย์ที่  4,  11,  18,  25  มีนาคม พ.ศ. 2555
เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้อง SPD9

การอบรมธรรมทายาท เป็นการปฏิวัตินิสัยของตนเอง โดยใช้เครื่องมือ คือ ปัจจัย 4 และกิจวัตรที่ทำเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 1 เดือน ผู้เข้ารับการอบรมธรรมทายาทจะถูกฝึกให้เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัย 4 เพื่อเป็นการสร้างนิสัยให้ทุกคนรู้จักความพอดีของชีวิต เป็นผู้มีความกระตือรือร้น ขยัน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน

ดังนั้น ในช่วงปิดภาคเรียนในช่วงฤดูร้อนนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีของเด็กชายวัยใส ที่จะได้มีโอกาสในการสั่งสมบุญให้กับตนเองด้วยการรักษาศีล 8 อยู่ธุดงควัตร ประพฤติปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรมขั้นพื้นฐานและหลังจากบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ก็จะต้องฝึกฝนตนเอง เพื่อเป็นสามเณรที่ดีด้วยการฝึกผ่านกิจวัตรและกิจกรรม การรักษาศีล บิณฑบาต ปัดกวาดเสนาสนะ ปฏิวัติธรรมต่อเนื่อง ให้สมกับการที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้ได้โอกาสอานิสงส์ผลบุญจากการบวช ย่อมส่งผลถึงบิดามารดา และผู้ที่ให้การสนับสนุนการบวชทุก ๆ คน

"ศรัทธาที่แท้จริงในพระพุทธศาสนา คือ ตถาคตโพธิสัทธา เพราะเป็นศรัทธาที่ทำให้เกิดเป้าในการขจัดความไม่รู้
ความทุกข์ และความกลัวให้หมดสิ้นไป อย่างถอนรากถอนโคน"


 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล