ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี-นักธรรม แด่พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายและวัดสาขาทั่วโลก

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2555


                    โครงการถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี-นักธรรม                    โครงการถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี – นักธรรม แด่พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกาย
และวัดสาขาทั่วโลก          ภาษาบาลี เป็นเสมือนตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว แต่คำสอนที่เก็บไว้ในภาษาบาลียังคงอยู่  

          ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นฤดูกาลเปิดเทอมการศึกษาภาษาบาลี ซึ่งต้องใช้หนังสือและอุปกรณ์การศึกษาจำนวนมาก ให้พระภิกษุสามเณรไว้ใช้ในการศึกษาภาษาบาลี   เพื่อให้เกิดความเข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แสงสว่างแก่ชาวโลก
 
          ในปี พ.ศ. 2555  นี้  มีพระภิกษุสามเณรที่วัดพระธรรมกาย และวัดสาขาทั่วโลกศึกษาภาษาบาลีและนักธรรมประมาณ 4,000 รูป  จึงขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรและสาธุชนทั่วโลก ได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และสร้างปัญญาบารมี  ด้วยการถวายกองทุนศึกษาภาษาบาลี – นักธรรม  มี 4 กองทุน คือ


           กองทุนกิตติมศักดิ์  
           กองทุนกิตติมเสริม    
           กองทุนกิตติมสุข   
           กองทุนกิตติมใส                        


           พิธีถวายกองทุนการศึกษาจัดให้มีขึ้นใน วันที่เสาร์ที่ 5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555     เวลา 10.30 น.
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก  สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกายอานิสงส์ของการถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี – นักธรรม

           - ย่อมเป็นผู้มีปัญญามาก  แตกฉานในสรรพวิชา แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
           - ย่อมเกิดในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาในตระกูลสัมมาทิฐิ  
           - ย่อมสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความปรารถนา และย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   083-540-5006, 082-700-6420

ผู้ให้ธรรมทาน  ย่อมชนะการให้ทั้งปวงกำหนดการ พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี-นักธรรม

เวลา กิจกรรม พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี-นักธรรม
   09.00 น.     ลงทะเบียนรับบัตรเจ้าภาพ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
10.30 น.   คณะสงฆ์พร้อม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
      - เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง
10.35 น.   คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นอาสนะ
 10.40 น.   พิธีกล่าวคำถวายและอธิษฐานจิต
      - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่แด่คณะสงฆ์
      - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเพลเป็นสังฆทาน
      - พิธีกล่าวถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี-นักธรรม
      - พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตกองทุนการศึกษาภาษาบาลี-นักธรรม
      - เจ้าภาพถวายหนังสือบาลี-นักธรรม
      - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์ให้พร
11.20 น.   เสร็จพิธี / รับประทานอาหารกลางวัน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล