ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันอาสาฬหบูชา เชิญร่วมถวายกองทุนแสงสว่าง ผ้าอาบน้ำฝน และร่ม แด่พระภิกษุสามเณร ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2555

ถวายกองุทนแสงสว่าง ผ้าอาบน้ำฝน ร่ม วันอาสาฬหบูชา


 

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาปีนี้ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมถวายหลอดไฟฟ้า ผ้าอาบน้ำฝน และร่ม
ในพิธีถวายกองทุนแสงสว่าง ผ้าอาบน้ำฝน และร่ม แด่พระภิกษุ-สามเณร
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


ประเภทกองทุน
- กองทุนรวม
- กองทุนแสงสว่าง
- กองทุนร่ม
- กองทุนผ้าอาบน้ำฝนขั้นตอนการร่วมบุญ

1.  ท่านสามารถนำปัจจัยไปร่วมบุญตามประเภทกองทุน ได้ที่จุดรับบริจาคทั้ง 3 แห่ง คือ
     -  จุดรับบริจาคที่สภาธรรมกายสากล
     -  จุดรับริจาคห้องขันติ (โถงช้าง สำนักงานใหญ่)
     -  ห้องรับบริจาค ณ หอฉันคุณยายอาจารย์
2.  นำใบอนุโมทนาบัตร มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ บูธกองทุนต่างๆ ด้านหน้าของห้องแก้วสารพัดนึก
     เพื่อรับเครื่องไทยธรรมตามประเภทกองทุน พร้อมใบอธิษฐานจิต
3.  เข้านั่งประจำพื้นที่ในห้องแก้วสารพัดนึก เตรียมใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่
     รอพิธีกรรมเริ่ม ตามกำหนดการด้านล่าง

(หมายเหตุ - กรุณาเดินทางมาถึงก่อนเวลาถวาย เพื่อสามารถแลกรับเครื่องไทยธรรมได้ทันเวลาถวาย) 
     

 

กำหนดการ พิธีถวายกองทุนแสงสว่าง ผ้าอาบน้ำฝน และร่ม วันอาสาฬหบูชา

09.00 น.          ลงทะเบียน รับบัตรเจ้าภาพ VIP ณ ห้องแก้วสารพัดนึก (เฉพาะเจ้าภาพ VIP)
10.30 น.          คณะสงฆ์พร้อมที่ศูนย์กลางพิธี ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
                         เจ้าภาพและสาธุชน เข้านั่งในพื้นที่
10.35 น.          คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นอาสนะ
10.40 น.          พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต 7 คณะ
                       - พิธีกล่าวถวายกองทุนแสงสว่าง / พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตกองทุนแสงว่าง
                       - พิธีกล่าวถวายกองุทนผ้าอาบน้ำฝน / พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตกองทุนผ้าอาบน้ำฝน
                       - พิธีกล่าวถวายกองุทนร่ม / พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต 
                       - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
                       - เจ้าภาพถวายกองทุนแสงสว่าง กองทุนผ้าอาบน้ำฝน และกองทุนร่ม
                       - ประธานกล่าวสัมโมทนียกถา
                       - คณะสงฆ์ให้พร
11.20 น.         เสร็จพิธี / สาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดบริการอาหาร สภาธรรมกายสากล
               
ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา


1.  เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
2.  เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ
3.  เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
     ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น
4.  เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล