ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ธุดงค์ปีใหม่ 2556 สืบสานวัฒนธรรมคุณยาย เด็ดกลีบดอกดาวรวย

วันที่ 22 ธค. พ.ศ.2555

 

กำหนดการธุดงค์ปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

******************************************************************************************************วันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พิธีภาคค่ำ ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.      ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์
๑๘.๓๐ น.                    สวดมนต์ทำวัตรเย็นโดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต
๑๙.๒๐ น.                    อาราธนาศีล / สมาทานการอยู่ธุดงค์ โดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต
๑๙.๓๐ น.                    สาธุชนผู้มีบุญรับชมรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
๒๑.๓๐-๒๓.๓๐ น.        ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ ๑**********************************************************************************************************

วันเสาร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

๐๕.๐๐ น.                   สวดมนต์ทำวัตรเช้า โดย พระอนิรุทธิ์ ปุญฺญสิทฺโธ
                                  นำนั่งสมาธิ โดย พระอนิรุทธิ์ ปุญฺญสิทฺโธ
๐๗.๐๐ น.                   รับประทานอาหารเช้า / ทำภารกิจส่วนตัว

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

๐๙.๐๐–๐๙.๑๕ น.     พิธีกรแจ้งข่าว
๐๙.๓๐ น.                  พระสุภัสร์ ปภสฺสโร นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
๑๐.๔๕ น.                  พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๑.๐๐ น. เ                 สร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย แสดงธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

๑๓.๓๐–๑๕.๐๐ น.       พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต แสดงธรรม
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.        สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย
                                    ทำความสะอาดห้องน้ำ, กวาดเช็ดถูสภาธรรมกายสากล
๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น.        ทำภารกิจส่วนตัว
๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.         ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ ๒

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

๑๘.๐๐ น.                    สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

พิธีภาคค่ำ สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

๑๘.๓๐-๑๙.๐๐ น.       สวดมนต์ทำวัตรเย็นโดย พระเรืองศักดิ์ เตชวโร
                                   สมาทานการอยู่ธุดงค์ / แผ่เมตตาโดย พระเรืองศักดิ์ เตชวโร
๑๙.๐๐ น.                   สาธุชนผู้มีบุญ รับชมรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
๒๑.๓๐-๒๓.๓๐ น.       ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ ๓

 

**********************************************************************************************************


วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

๐๘.๔๐–๐๙.๐๐ น       สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐–๐๙.๒๕ น.      พิธีกรแจ้งข่าว
๐๙.๓๐ น.                   พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
๑๐.๔๕ น.                   พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๑.๐๐ น.                    เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม / รับถวายปัจจัย / แสดงธรรม

๑๒.๑๕–๑๓.๑๕ น.     รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
๑๓.๓๐ น.                    พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ นำนั่งสมาธิ

๑๔.๒๕ น.                  พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์
                                  - มอบพระของขวัญ สำหรับผู้กล่าวสรรเสริญ อานุภาพของพระรัตนตรัย
                                  - มอบของที่ระลึก ให้แก่เจ้าภาพผู้มีบุญ
                                  - รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
                                  - กล่าวให้โอวาท / นำบูชาพระรัตนตรัย
๑๕.๓๐ น.                  เสร็จพิธี
๑๕.๔๐ น.                  สาธุชนผู้มีบุญ รับบุญเด็ดกลีบดาวรวย และประกอบโคม

๑๗.๐๐.–๒๓.๓๐ น.     ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ ๔ บริเวณวิหารคด ๓๒ และพักค้าง ณ มหารัตนวิหารคด

พิธีภาคเย็น พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

๑๘.๐๐ น.                   สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

พิธีภาคค่ำ สวดมนต์และปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

๑๘.๓๐ น.                 สวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ ห้องแก้วสารพัดนึกโดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต
                                 สมาทานการอยู่ธุดงค์ / แผ่เมตตาโดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต
๒๐.๓๐ น.                  สาธุชนผู้มีบุญ รับบุญเด็ดกลีบดาวรวย
๒๒.๓๐ น.                  พักผ่อนในวิหารน้อย

 

**********************************************************************************************************


วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


๐๔.๓๐ น                    ตื่นนอน

พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

๐๕.๐๐ น.                   สวดมนต์ทำวัตรเช้าโดย พระพระเรืองศักดิ์ เตชวโร
                                  นำนั่งสมาธิโดย พระเรืองศักดิ์ เตชวโร
๐๗.๐๐ น.                   รับประทานอาหารเช้า / ทำภารกิจส่วนตัว

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

๐๙.๐๐–๐๙.๑๕ น.      พิธีกรแจ้งข่าว
๐๙.๓๐ น.                   พระอาจารย์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
                                   นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
๑๐.๔๕ น.                  พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๑.๐๐ น.                   เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย แสดงธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

๑๓.๓๐–๑๖.๐๐ น.       พระภาวนาวิริยคุณ แสดงธรรม
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.        สาธุชนผู้มีบุญ รับบุญเด็ดกลีบดาวรวย
๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น.       ทำภารกิจส่วนตัว
๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.        ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ ๕

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

๑๘.๐๐ น.                    สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
                                   ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
๑๘.๓๐-๑๙.๐๐ น.        สวดมนต์ทำวัตรเย็นโดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต
                                    สมาทานการอยู่ธุดงค์ / แผ่เมตตาโดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต

พิธีภาคค่ำ เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

๑๙.๐๐ น.                    สาธุชนผู้มีบุญ รับชมรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
                                   ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย
๒๑.๓๐-๒๓.๓๐ น.       ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ ๖

พิธีปฏิบัติธรรม / อธิษฐานจิตปีใหม่ ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย

๒๒.๐๐-๐๐.๐๙ น.        พระสันทัด รวิวณฺโน นำสาธุชนผู้มีบุญ ร่วมปฏิบัติธรรม / สวดมนต์ / อธิษฐานจิตปีใหม่


**********************************************************************************************************

วันขึ้นปีใหม่ วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๐๔.๓๐ น                     ตื่นนอน
                                   สาธุชนผู้มีบุญ ทำความสะอาดอุปกรณ์อยู่ธุดงค์

พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

๐๕.๐๐ น.                     สวดมนต์ทำวัตรเช้า และกล่าวคำลาธุดงค์ โดย พระสุภัสร์ ปภสฺสโร
                          

ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ลานธรรม ทิศใต้ มหาธรรมกายเจดีย์

๐๖.๑๕ น.                    พระภิกษุ – สามเณร พร้อมบริเวณศูนย์กลางพิธี
๐๖.๔๕ น.                    เริ่มพิธีตักบาตร
๐๘.๐๐ น.                     เสร็จพิธีตักบาตร
                                    สาธุชนผู้มีบุญ รับประทานอาหารเช้า

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

๐๙.๐๐–๐๙.๒๕ น.       พิธีกรสร้างบรรยากาศ
๐๙.๓๐ น.                     พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์
                                   - นำบูชาพระรัตนตรัย
                                   - นำนั่งสมาธิ
                                   - นำบูชาข้าวพระ
๑๑.๐๐ น.                     ผู้แทนสาธุชน นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๑.๑๕ น.                    เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม

๑๒.๑๐–๑๓.๒๕ น.       รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
๑๓.๓๐-๑๔.๑๕ น.        พระเทพญาณมหามุนี นำนั่งสมาธิ
                                   - มอบของที่ระลึก
                                   - รับถวายปัจจัย จากเจ้าภาพผู้มีบุญ
                                   - กล่าวให้โอวาท แก่เจ้าภาพผู้มีบุญ
๑๕.๓๐ น.                    เสร็จพิธี / พระเทพญาณมหามุนี เดินทางกลับ
                                   สาธุชนผู้มีบุญ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ น.       สาธุชนผู้มีบุญ รับบุญเด็ดกลีบดาวรวย ณ มหารัตนวิหารคด ๑

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

๑๘.๐๐ น.                  สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
                                  ลงทะเบียนพักค้างชุดต้อนรับพระเดินธุดงค์ธรรมชัย
๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.      ลงทะเบียนพักค้างสำหรับผู้ที่จะอยู่ร่วมต้อนรับพระเดินธุดงค์ธรรมชัย
                                  สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ณ มหารัตนวิหารคด ๓๒

 

**********************************************************************************************************

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล