ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครนักเรียนธรรมศึกษาทุกชั้นปี ประจำปี 2556

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2556เปิดรับสมัครเรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ประจำปี 2556


 

ขอเรียนเชิญ นักเรียนธรรมศึกษาทุกชั้นปี ลงทะเบียนสมัครเรียนธรรมศึกษา ประจำปี 2556
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
วันอาทิตย์   >>   ณ เสา โอ 27 สภาธรรมกายสากล เวลา 09.30 – 15.00 น.
วันจันทร์ – วันเสาร์   >>  ณ อาคาร 1 แผนกธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม เวลา 09.00 – 17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์   02-831-1000 ต่อ 2223,   086-987-8461,  089-483-4017

 


ธรรมศึกษา คือ การศึกษาหลักธรรมในพระไตรปิฎกตามหลักสูตรนักธรรมที่พระภิกษุสามเณรศึกษากันอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งทางคณะสงฆ์ ได้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม แก่พุทธศาสนิกชนผู้สนใจ มี 3 ชั้น คือ

• ธรรมศึกษาชั้นตรี
• ธรรมศึกษาชั้นโท
• ธรรมศึกษาชั้นเอก

หลักสูตร ที่ศึกษาเป็นวิชาพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่พุทธศาสนิกชนจำเป็นต้องรู้และต้องศึกษา มี 4 วิชา คือ

1.   วิชาพุทธประวัติ ศึกษาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยละเอียด ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
     และประวัติพระอรหันตสาวก 41 องค์ เช่่นพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ผู้เป็นยอดแห่งอัครสาวก
      เบื้องซ้าย และเบื้องขวาเป็นต้น
2.   วิชาธรรมวิภาค ศึกษาหมวดธรรมสำคัญในพระไตรปิฎกซื่งมีเนื้อหาเหมาะสมแก่การศึกษาของพุทธศาสนิกชน
      เช่น ทิศ 6 สังคหวัตถถ 4 และฆราวาสธรรม 4 เป็นต้น
3.   วิชาวินัย ศึกษาเรื่องศึล 5 ศึล 8 และกรรมบถ 10 โดยละเอียด ทำให้ทราบเส้นทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
      และปลอดภัยทั้งในชาตินี้ และชาติหน้า
4.   วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ศึกษาวิธีการอธิบาย เรียบเรียง เชื่อมโยงหลักธรรม ที่ได้ศึกษามาแล้วอย่าง
      เป็นระบบ มีเหตุมีผล ก่อนที่จะนำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร
1.   ทุกเพศทุกวัยที่มีความสนใจเรียนธรรมศึกษา
2.   กรอกใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
3.   ในกรณีที่สอบได้จากสำนักเรียนอื่นกรุณากรอกเลขที่ใบประกาศนียบัตร, ชั้น, สังกัดวัด, จังหวัด,
      ปีที่สอบผ่านมาแล้วด้วย
4.   ค่าลงทะเบียนเรียน 300 บาท

วันเวลาที่เข้าเรียนของธรรมศึกษาแต่ละชั้น
1.   นักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับหนังสือครบชุดตามหลักสูตรในวันปฐมนิเทศเปิดเรียน
      พร้อมกระเป๋านักเรียน 1 ใบ (เว้น ชั้นโท,เอก)
2.   นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทุกวันอาทิตย์ (เว้นวันอาทิตย์ต้นเดือน) ณ ห้อง SPD 16, 17, 18
      สภาธรรมกายสากล ชั้น 1

กำหนดการวันสำคัญที่ควรรู้
1.   พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน ณ ห้อง SPD สภาธรรมกายสากลชั้น 1 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556
      เวลา 13.00 - 14.00 น.
2.   พิธีไหว้ครู วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
3.   พิธีมอบใบประกาศนียบัตร วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556
4.   สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
          o   ภาคเช้า  08.30 - 11.30 น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
          o   ภคาบ่าย 13.00 - 16.00 น. สอบวิชาธณรมวิภาค,พุทธประวัติ,และวินัย

 

วัน / เดือน / ปี กำหนดการ
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 เปิดรับสมัครนักเรียนธรรมศึกษาทุกชั้นปี
12 พฤษภาคม 2556 เปิดเรียนธรรมศึกษาตรี โท เอก
14 กรกฎาคม 2556 พิธีไหว้ครู ธรรมศึกษาตรี โท เอก
23 พฤศจิกายน 2556 สอบธรรมศึกษาตรี โท เอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล