ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี-นักธรรม วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2556

 

โครงการถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี – นักธรรม แด่พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายและวัดสาขาทั่วโลก

 

การศึกษานักธรรมและบาลี เป็นแก่นของการศึกษาภาคปริยัติ ซึ่งเป็นการทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อภิกษุ-สามเณรศึกษาได้แตกฉาน ก็จะได้เป็นบันไดนำไปสู่ภาคปฏิบัติที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้เกิดปฏิเวธ  คือ
การได้บรรลุมรรคผลนิพพาน   จากนั้น ท่านจะได้นำธรรมะมาแนะนำให้พวกเราเหล่าพุทธบริษัท  ได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตต่อไป

เพราะฉะนั้น เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่บวชอุทิศชีวิตเข้ามาในพระศาสนา ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ได้อย่างเต็มที่  สมกับที่ตั้งใจจะมาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และทำหน้าที่เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลก

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้  มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่วัดพระธรรมกายและวัดสาขาทั่วโลกศึกษาภาษาบาลีและนักธรรมประมาณ  ๔,๐๐๐  รูป  จึงขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทั่วโลก  ได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและสร้างปัญญาบารมี  ด้วยการถวาย


กองการทุนศึกษาภาษาบาลี – นักธรรม  มี ๔ กองทุน คือ
๑.  กองทุนกิตติมศักดิ์
๒. กองทุนกิตติมเสริม
๓. กองทุนกิตติมสุข
๔. กองทุนกิตติมใส


พิธีถวายกองทุนการศึกษาจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐  น.
ณ หน้ารัตนบัลลังก์  สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


อานิสงส์ของการถวายกองทุนการศึกษาบาลี – นักธรรม

-  ย่อมเป็นผู้มีปัญญามาก ไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศ
-  แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม 
-  ได้รับโอกาสและการสนับสนุนทางด้านการศึกษา
-  เป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาเล่าเรียน 
-  ได้เกิดในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
-  แวดล้อมไปด้วยหมู่บัณฑิตนักปราชญ์และกัลยาณมิตรทั้งหลาย
-  เป็นที่เคารพนับถือให้เกียรติของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 
-  แตกฉานในวิชชาธรรมกายได้อย่างง่ายดาย
-  ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  ๐๘-๒๗๐๐-๖๔๒๐,๐๘-๓๕๔๐-๕๐๐๖


ผู้ให้ธรรมทาน   ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล