ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิเศษสุด...เนื้อหาในหนังสือ "ตำนานข้ามชาติ"

วันที่ 15 ตค. พ.ศ.2556

พิเศษสุด...เนื้อหาในหนังสือ  "ตำนานข้ามชาติ"

คุณครูไม่เล็ก  ได้เพิ่มเนื้อหาจาก case study  

ของน้องแบงก์ เช่น เรื่องสงครามระหว่างแคว้นกันชน

ฝั่งทิศใต้ การเสด็จออกผนวชของพระราชาองค์ที่ออกบวช

การสร้างวัดใหม่ การสร้างมหาวิหารและพระเจดีย์น้อย

ถวายพระมหาเถระผู้ใหญ่ พิธีประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุ พิธีถวายวัดใหม่ และพิธีประดิษฐานอัฐิธาตุ  

และ การลอบปลงพระชนม์พระราชาองค์ที่ออกบวช 

(จากเคส ของ ลพ.สุวิชชาโภ )

ซึ่งเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหน โปรดติดตามได้

จากหนังสือ   "ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก"

สามารถเป็นเจ้าของหนังสือประว้ติศาสตร์ข้ามชาติ

ของหมู่คณะ และร่วมสนับสนุนการพิมพ์ได้ที่ ห้องขันติ  

หรือสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่

โทร .086-7712268

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล