ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นที่ 42 พ.ศ. 2557 18 มี.ค.-18 พ.ค.

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2557

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน

ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาก้าวสู่ AEC

สร้างคนดีสู่รั้วมหาวิทยาลัย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

 

 


      หลักการและเหตุผล
      เพื่อเร่งการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา ให้มีวินัย มีความเคารพ และมีความอดทน ให้มีศีลธรรม คุณธรรม
เป็นบัณฑิตที่โลกต้องการ พร้อมทั้งการเรียนรู้ด้านศีลธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในต้นปี ๒๕๕๙ และการมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
             โครงการ “อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา” จึงจัดขึ้นเพื่อจะสร้างนิสิตนักศึกษาให้เป็นต้นแบบที่สาคัญในการขับเคลื่อนศีลธรรมและคุณธรรมในสถาบันอุดมศึกษา และเมื่อจบการศึกษาออกไปทำงาน ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นาในการขยายเครือข่ายคนดีกลับสู่ชุมชนสังคม พลังคนดีจะเป็นกาลังสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรค กลับเข้าสู่สังคมที่เจริญรุ่งเรืองและร่มเย็นเป็นสุข
              มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม วัดพระธรรมกาย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ จึงได้จัดโครงการ “อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา” เพื่อสร้างผู้นานิสิตนักศึกษาต้นแบบให้เกิดขึ้น ในสถาบันอุดมศึกษาและขยายผลไปสู่สังคมไทยสังคมโลกควบคู่กับความสุข ที่ทรงคุณค่าตลอดไป

 

 วัตถุประสงค์
 ๑. สร้างผู้นำนิสิตนักศึกษาต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง
 พร้อมทั้งพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม/เครือข่ายผู้นาต้นแบบด้านศีลธรรม และส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชน (Child's rights)
 ๒. สร้างทีมผู้นำนิสิตนักศึกษาต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีจิตอาสา และจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับสถาบันการศึกษาและชุมชน
 ๓. ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย และเตรียมความพร้อมด้านศีลธรรมในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
 ๔. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

เป้าหมาย
            นิสิตนักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่ว ประเทศ

 

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
            ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (๖๐ วัน)

 

กำหนดการ


เปิดรับสมัคร                             ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗
สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ        วันอาทิตย์ที่ ๒, ๙ และ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗
                                               ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
เริ่มอบรม                                  วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
                                               ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
บรรพชา                                   วันเสาร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗
                                               ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
รับเกียรติบัตร / ปิดการอบรม       วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. นิสิตนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ) มีสถานภาพโสด
๒. กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
๓. มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี บวชเป็นสามเณร)
๔. สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ
๕. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
๖. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่ง คุกเข่าท่าเทพบุตร
นั่ง พับเพียบเป็นเวลานานได้ มีส่วนสูงไม่ต่ำ กว่า ๑๕๕ ซ.ม. และมีน้าหนักไม่เกิน ๙๐ ก.ก.
(หรือมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนอบรมตนเอง)
๗. ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
๘. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
๙. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
๑๐. ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
๑๑. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
๑๒. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
๑๓. ต้องไม่มีรอยสักขนาดใหญ่หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร

 

หลักฐานการสมัคร
๑. รูปถ่ายใส่ชุดนิสิตนักศึกษาเท่านั้น ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๒. สาเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน ๑ ใบ
๓. สาเนาบัตรนิสิตนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน ๑ ใบ


ที่ปรึกษาโครงการ ประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 

 

กรรมการที่ปรึกษา


๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.๙) วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
๒. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙)  วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
๓. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙ ) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
๔. พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
๕. พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓) วัดยานนาวา
๖. พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
๗. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
๘. พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗) วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง
๙. พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.๖) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
๑๐. พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๙) วัดทินกรนิมิต
๑๑. พระพรหมเมธี (จานงค์ ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
๑๒. พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.๙) วัดสามพระยาวรวิหาร
๑๓. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) วัดปากน้า ภาษีเจริญ
๑๔. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศราชวรวิหาร
๑๕. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
๑๖. พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
๑๗. พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.๖) วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
๑๘. พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
๑๙. พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
๒๐. พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙) วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
๒๑. พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
๒๒. พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
๒๓. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙) วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
๒๔. พระธรรมวงศาจารย์ (นิมิต จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๔) วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา
๒๕. พระธรรมวิมลโมลี (สงคราม อสิญาโณ ป.ธ.๙) วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฏร์ธานี
๒๖. พระเทพกิตติเวที (ฉ่า ปุญฺญชโย ป.ธ.๙) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
๒๗. พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร ป.ธ.๕) วัดเขียนเขต เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
๒๘. พระราชวิสุทธิเวที (สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๙) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
๒๙. เจ้าคณะจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ๑. มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม
๒. วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
๓. ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
๔. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นิสิตนักศึกษาที่เข้าโครงการฯเกิดสัมมาทิฐิและเป็นผู้นำในการทาความดีต่อไป
๒. สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นิสิตนักศึกษาที่มีจิตอาสาในการเป็นผู้นำต้นแบบในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมด้านคุณธรรมและศีลธรรมเพื่อพัฒนาให้นิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ นอกจากเป็นคนเก่งและยังเป็นคนดีที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
๓. หน่วยงานทางการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ ๐๘๒-๗๙๐-๗๐๔๕, ๐๘๔-๓๒๖-๑๕๘๑, ๐๘๓-๕๔๐-๖๓๓๗
หรือที่เว็บไซต์ www.ibsclub.net/ddy

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล