ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ AEC รุ่นที่ 1

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2559

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ AEC รุ่นที่ 1
วันที่ 2 -17 เมษายน พ.ศ.2559 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

"พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงแก้ว"

    วัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสนทายาทให้เป็นต้นแบบชาวพุทธเถรวาท เฉลิมฉลองการตั้งประชาคมอาเซียนที่รวมสังคมชาวอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมสร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและถาวรสืบไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นชาวต่างชาติในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม ฯลฯ อายุระหว่าง 18-50 ปี
2. มีหนังสือการเดินทางและเอกสารการพำนักประเทศไทยถูกต้อง
3. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
4. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเอดส์
5. ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
6. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย


หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาให้พร้อมในวันสัมภาษณ์)
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเข้าเมืองตัวจริงพร้อมสำเนา
3. หนังสือรับรองการลางานจากนายจ้าง
4. ค่าสมัคร  1,000 บาท

 

ระยะเวลาการอบรม : วันที่ 2 -   17 เมษายน พ.ศ. 2559 (รวมระยะเวลา 16 วัน)
รายงานตัว : วันเสาร์ที่ 2  เมษายน  พ.ศ. 2559
วันปลงผม : วันพุธที่ 6  เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
วันบรรพชา : วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


สอบถามข้อมูลเติมได้ที่ กอง AEC และกองอบรมธรรมทายาทนานาชาติ

ประสานงาน.กลาง                   เสาวนีย์ วิภาสรัตนากร       โทร. 097 061 8445   Line Id : saovanee072
ประสานงาน.ชาวกัมพูชา          พระโซเฮียน ปฏิพโล         โทร. 086 479 7669
                                             พระสุขจันทร์ อติสุโข         โทร. 091 119 2015
ประสานงาน.ชาวเมียนมาร์        พระไทอู เขมินฺโท              โทร. 084 692  3891
                                             พระชานเยม กนฺตปทุโม      โทร. 087 386 6215
ประสานงาน.ชาวลาว                พระแฮกเลอร์ ปญฺญาวโร    โทร. 088 104 4866
                                              พระบุญยิ่ง สจฺจวโร            โทร. 080 487 6744

สถานที่รับสมัคร
วันธรรมดา  สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกายหรือห้องSPD 14  ชั้น 1  สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
วันอาทิตย์  บูธ AEC เสา M23 หรือ  บูธ  IDOP เสา M27 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล