ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2559

กำหนดการ
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพุธที่  ๑๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา  ๑๕.๕๒น.
ณ   ห้องแก้วสารพัดนึก  วัดพระธรรมกาย  จ.ปทุมธานี

 

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

๑๕.๓๐ น. - ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

๑๕.๕๒ น. - ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
                - จุดธูป เทียน หน้าตู้พระอภิธรรม
                - จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะ และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์
                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าโต๊ะหมู่บูชา
                - เจ้าหน้าที่ อาราธนาศีล
                - ประธานสงฆ์ให้ศีล
                - พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม จบแล้ว
                - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวและลาดภูษาโยง
                - ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกล (๒ ชุด ชุดละ ๓๐ คน)
                - พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล
                - ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
                - พระสงฆ์อนุโมทนา
                - ประธานในพิธีกรวดน้ำ
                - ประธานในพิธี กราบลาพระประธานหน้าโต๊ะหมู่บูชา
                - กราบลาประธานสงฆ์
                - กราบถวายบังคมลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้า                      โต๊ะหมู่บูชา
                - เสร็จพิธี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล