ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวารถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2559

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก
ขอเรียนเชิญร่วมถวายความจงรักภักดีและความอาลัย
ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวารถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น.
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

หมายเหตุ: ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี เวลา ๑๕.๓๐ น.

กำหนดการ
 เวลา ๑๕.๐๐ น. - ลงทะเบียนสื่อมวลชน ณ สำนักสื่อสารองค์กร
 เวลา ๑๕.๕๒น. - ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
                        - จุดธูป เทียน หน้าตู้พระอภิธรรม
                        - จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะ และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์
                           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าโต๊ะหมู่บูชา
                        - เจ้าหน้าที่ อาราธนาศีล
                        - ประธานสงฆ์ให้ศีล
                        - พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม จบแล้ว
                        - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวและลาดภูษาโยง
                        - ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกล (๒ ชุด ชุดละ ๓๐ คน)
                        - พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล
                        - ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
                        - พระสงฆ์อนุโมทนา
                        - ประธานในพิธีกรวดน้ำ
                        - ประธานในพิธี กราบลาพระประธานหน้าโต๊ะหมู่บูชา
                        - กราบลาประธานสงฆ์
                        - กราบถวายบังคมลาพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                           หน้าโต๊ะหมู่บูชา
                        - เสร็จพิธี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล